QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2021-02-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag att delar av styrelse och ledning har utnyttjat sina fulla andelar av teckningsoptioner av serie TO 4 till en sammanlagd volym av 569 290 TO 4/aktier motsvarande en sammanlagd teckning om cirka 0,7 MSEK (1,20 SEK per aktie). Detta utgör cirka 10,6 procent av det totala antalet utgivna optioner av serie TO 4

2021-01-20

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (“QuiaPEG eller “Bolaget”) genomförde i juli 2020 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner av serie TO 4. Idag, den 20 januari 2021, inleds teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO 4. Teckningsperioden pågår till och med onsdagen den 17 februari 2021.

2021-01-19

Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO 4 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har fastställts till 1,20 kronor i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) aktie i QuiaPEG under perioden 20 januari 2020 till och med den 17 februari 2021.

2020-11-27

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – september 2020. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2020-10-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Kajsa Grafström har utsetts till ny CFO på QuiaPEG och dess dotterbolag. Hon börjar omgående.

2020-10-21

I enlighet med beslut vid årsstämman den 22 juni 2020 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), ska de tre ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses genom att Bolagets två röstmässigt största aktieägare per den 30 juli 2020 äger rätt att vardera utse en ledamot i valberedningen. Då Bolagets största aktieägare avböjt att utse ledamot till valberedningen får därför Marcus Bosson, i egenskap av tredje största aktieägare i Bolaget, utse en ledamot. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som också ska vara sammankallande.

2020-10-14

Hösten har kommit på allvar, och det är dags att ge en uppdatering om framstegen i vår verksamhet, samtidigt som vi återigen vill tacka befintliga aktieägare för visat förtroende och hälsa alla nya investerare som tillkom vid nyemissionen i somras varmt välkomna till QuiaPEG.

2020-08-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – juni 2020. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2020-08-21

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier och teckningsoptioner (serie TO 4 ) inleds idag, 21 augusti 2020, på Nasdaq First North Growth Market.

2020-08-20

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("QuiaPEG" eller "Bolaget") meddelar idag att registrering av nyemitterade aktier genom konvertering av konvertibler är genomförd hos Bolagsverket.

2020-08-11

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) publicerar idag etttilläggsdokument mot bakgrund av det listbyte till Nasdaq First North Growth Market som Bolaget tidigare meddelat.

2020-08-07

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) byter lista till NasdaqFirst North Growth Market och avnoteras från Spotlight Stock Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 21 augusti 2020.

2020-08-05

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har påbörjat processen mot ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market och har fått ett preliminärt och villkorat besked om att bolaget uppfyller noteringskraven. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market planeras bli den 19 augusti 2020.

2020-08-04

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget) meddelar att denföreträdesemission som avslutades den 15 juli 2020 nu är registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 10 augusti 2020 och stoppdagen hos Euroclear är den 12 augusti 2020, varefter BTU omvandlas till tecknade aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4. Den 14 augusti 2020 inleds handeln med de teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission.

2020-07-27

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget) lämnar härmed följande rättelse avseende uppgifter om fördelning mellan teckning med respektive utan företrädesrätt. I pressmeddelandet som offentliggjordes den 15 juli 2020 är procentsatserna ej korrekt angivna. Nedan återges korrekta procentsatser. Företrädesemissionen tecknades till cirka 96,2 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 90,4 procent utan stöd av uniträtter.

2020-07-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget) meddelar härmed utfallet i den företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner, sombeslutades av årsstämman den 22 juni 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionenhar tecknats till cirka 70,1 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 186,6 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs QuiaPEG således totalt cirka 37,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

2020-07-14

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), som utvecklar förbättrade versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, meddelar i dag att bolaget avtalsenligt har erhållit USD 200 000 (cirka 1,9 MSEK) från det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (”SNBio”).

2020-07-13

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har erhållit och godkänt anmälningar om konvertering av konvertibler av serien Konvertibel 2019/2021 till ett sammanlagt belopp om 3 999 996 kronor. Genom konverteringen emitteras sammanlagt 1 659 747 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 2,41 kronor.

2020-07-07

I den pågående företrädesemissionen har omkring 10 miljoner uniträtter i QuiaPEGPharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) placerats på ett antal kvalificerade investerare. De placerade uniträtterna motsvarar en teckning om cirka 11 MSEK.
Vid full teckning i företrädesmissionen tillförs Bolaget initialt cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 82 procent av den initiala emissionsvolymen.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande