QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2022-04-11

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget"), som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att Bolaget har erhållit s.k. ”Notice of Acceptance” av det australiska patentverket. Det kommer att vara QuiaPEGs första patent att beviljas inom det kommersiellt intressanta området antikroppskonjugat (antibody drug conjugates, ADCs).

2022-04-07

Idag torsdagen den 7 april 2022 hölls extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2022-03-14

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, som under förra året uppnådde flera viktiga milstolpar, kommer att presentera bolaget på Aktiedagen den 15 mars 2022 kl. 13.30 samt vid BioStock Investor Meeting den 16 mars 2022 kl. 13.05.

2022-03-14

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget"), som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av Bolagets unika teknologiplattform, meddelar att Bolaget har förstärkt affärsutvecklingsteamet på konsultbasis med Erik Lund och Lars Öhman från Cordator Life Science AB.

2022-03-08

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.

2022-03-07

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (’’QuiaPEG’ eller ’’Bolaget’’) meddelar idag att den avser att kalla till extra bolagsstämma som ska hållas den 7 april 2022 och föreslå att stämman huvudsakligen beslutar att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 samt teckningsoptioner av serie TO7 (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 samt TO7 kan Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 22,7–74 MSEK före emissionskostnader, beroende på slutligt fastställd lösenkurs för de nya aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 och TO7. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning och befintliga aktieägare om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 10,6 procent av emissionslikviden, samt garantiåtaganden från ett antal kvalificerade investerare om resterande delar av emissionslikviden, cirka 25,4 MSEK. Emissionslikviden i Företrädesemissionen är således fullt säkerställd. Företrädesemissionen kommer att innehålla en tillkommande övertilldelningsoption motsvarande cirka 15 procent av volymen för Företrädesemissionen, därutöver kommer en begränsad riktad emission av Units att genomföras till de som ingått garantiåtaganden inom ramen för Företrädesemissionen. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp ett kompletterande brygglån om 1,5 MSEK vilket kommer att regleras efter genomförd Företrädesemission. Kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande imorgon den 8 mars 2022.

2022-03-07

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat att avbryta den av styrelsen föreslagna företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 samt teckningsoptioner av serie TO7 om cirka 38,4 MSEK som kommunicerades genom pressmeddelande den 3 februari 2022 (”Företrädesemissionen”). Beslutet har fattats efter diskussioner med samtliga involverade parter och mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden. Beslutet medför att den extra bolagsstämma som skulle äga rum idag den 7 mars 2022 ställs in. Styrelsen har samtidigt beslutat att initiera en reviderad kapitalanskaffningsprocess, huvudsakligen genom en företrädesemission av units. Villkoren för det reviderade emissionsförslaget kommer inom kort att publiceras i ett separat pressmeddelande. Därutöver planerar Bolaget att imorgon den 8 mars 2022 publicera kallelse till ny extra bolagsstämma som planeras att hållas den 7 april 2022.

2022-02-25

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – december 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2022-02-03

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (’’QuiaPEG’ eller ’’Bolaget’’) har idag den 3 februari 2022 beslutat föreslå att en extra bolagsstämma i Bolaget, som avses hållas den 7 mars 2022, beslutar att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 samt teckningsoptioner av serie TO7 (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 38,4 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 samt TO7 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 28,8–85,3 MSEK före emissionskostnader (beroende på slutligt fastställd lösenkurs för de nya aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 och TO7). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning och befintliga aktieägare om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 9,7 procent av emissionslikviden, samt garantiåtaganden från ett antal kvalificerade investerare om cirka 25,1 MSEK, vilket säkerställer emissionslikviden i Företrädesemissionen till cirka 75 procent. Företrädesemissionen möjliggör bland annat för Bolaget att fortsätta utvecklingsarbetet av läkemedelsprojektet QPG-1030 och för att växla upp arbetet med licensförsäljningar avseende teknikplattformen och läkemedelsprojektet QPG-1029. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp ett brygglån om 3 MSEK. Brygglånet kommer att återbetalas till fullo efter genomförd Företrädesemission. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

2022-01-17

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att bolaget har erhållit s.k. ”Notice of Acceptance” av det australiska patentverket.

2021-12-20

QuiaPEG Pharmaceuticals AB (“QuiaPEG” eller “Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO5. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO5 löpte ut den 15 december 2021. Totalt nyttjades 6 269 383 teckningsoptioner av serie TO5 för teckning av 6 269 383 aktier, innebärande en nyttjandegrad om cirka 35,8 procent. QuiaPEG har, som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 26 november 2021, erhållit garantiåtaganden om 80 procent av det totala emissionsbeloppet för teckningsoptioner av serie TO5. Bolagets styrelse har därför, i enlighet med ingångna garantiavtal och med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021, beslutat om en riktad nyemission av aktier till garanterna med en teckningslikvid om cirka 3,9 MSEK, motsvarande cirka 44,2 procent av emissionsbeloppet för teckningsoptionerna av serie TO5. QuiaPEG tillförs därmed cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet för teckningsoptionerna av serie TO5.

2021-12-17

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "QuiaPEG") som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av Bolagets unika frisättningsbara teknologiplattform Uni-Qleaver, meddelar att Bolaget har erhållit Notice of Allowance av det amerikanska patentverket (USPTO) för ett större antal GLP-1/GLP-2 analoger i kombination med Uni-Qleaver, däribland QPG-1029 och QPG-1030.

2021-11-29

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO5. Idag måndagen den 29 november 2021 har teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO5 inletts.

2021-11-26

Inför den stundande nyttjandeperioden av QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget idag meddela att garantiåtaganden om totalt cirka 7 MSEK, motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet, har erhållits från ett antal investerare.

2021-11-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för juli – september 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

2021-11-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO5. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för ska i enlighet med optionsvillkoren fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för QuiaPEGs aktie under perioden 12 november – 25 november 2021, dock lägst 0,50 kr och högst 1,30 kr per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,697 kr. Detta innebär att teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO5 således är fastställd till 0,50 kr.

2021-11-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") som utvecklar förbättrade versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel presenterar idag positiva resultat från en preklinisk studie i minigrisar av QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studien utvärderade för första gången i ett större djurslag de farmakokinetiska egenskaperna av QPG-1029 efter intravenös och subkutan administrering.

2021-10-05

Som tidigare meddelats har styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) beslutat om riktade nyemissioner av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 till ett större antal svenska och utländska investerare (den ”Riktade Emissionen”) samt att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO5 till befintliga aktieägare. Bolaget meddelar härmed att första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO5 nu har bestämts till den 8 oktober 2021.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande