QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2022-02-25

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – december 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2022-02-03

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (’’QuiaPEG’ eller ’’Bolaget’’) har idag den 3 februari 2022 beslutat föreslå att en extra bolagsstämma i Bolaget, som avses hållas den 7 mars 2022, beslutar att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 samt teckningsoptioner av serie TO7 (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 38,4 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 samt TO7 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 28,8–85,3 MSEK före emissionskostnader (beroende på slutligt fastställd lösenkurs för de nya aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 och TO7). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning och befintliga aktieägare om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 9,7 procent av emissionslikviden, samt garantiåtaganden från ett antal kvalificerade investerare om cirka 25,1 MSEK, vilket säkerställer emissionslikviden i Företrädesemissionen till cirka 75 procent. Företrädesemissionen möjliggör bland annat för Bolaget att fortsätta utvecklingsarbetet av läkemedelsprojektet QPG-1030 och för att växla upp arbetet med licensförsäljningar avseende teknikplattformen och läkemedelsprojektet QPG-1029. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp ett brygglån om 3 MSEK. Brygglånet kommer att återbetalas till fullo efter genomförd Företrädesemission. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

2022-01-17

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att bolaget har erhållit s.k. ”Notice of Acceptance” av det australiska patentverket.

2021-12-20

QuiaPEG Pharmaceuticals AB (“QuiaPEG” eller “Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO5. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO5 löpte ut den 15 december 2021. Totalt nyttjades 6 269 383 teckningsoptioner av serie TO5 för teckning av 6 269 383 aktier, innebärande en nyttjandegrad om cirka 35,8 procent. QuiaPEG har, som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 26 november 2021, erhållit garantiåtaganden om 80 procent av det totala emissionsbeloppet för teckningsoptioner av serie TO5. Bolagets styrelse har därför, i enlighet med ingångna garantiavtal och med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021, beslutat om en riktad nyemission av aktier till garanterna med en teckningslikvid om cirka 3,9 MSEK, motsvarande cirka 44,2 procent av emissionsbeloppet för teckningsoptionerna av serie TO5. QuiaPEG tillförs därmed cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet för teckningsoptionerna av serie TO5.

2021-12-17

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "QuiaPEG") som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av Bolagets unika frisättningsbara teknologiplattform Uni-Qleaver, meddelar att Bolaget har erhållit Notice of Allowance av det amerikanska patentverket (USPTO) för ett större antal GLP-1/GLP-2 analoger i kombination med Uni-Qleaver, däribland QPG-1029 och QPG-1030.

2021-11-29

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO5. Idag måndagen den 29 november 2021 har teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO5 inletts.

2021-11-26

Inför den stundande nyttjandeperioden av QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget idag meddela att garantiåtaganden om totalt cirka 7 MSEK, motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet, har erhållits från ett antal investerare.

2021-11-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för juli – september 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

2021-11-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO5. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för ska i enlighet med optionsvillkoren fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för QuiaPEGs aktie under perioden 12 november – 25 november 2021, dock lägst 0,50 kr och högst 1,30 kr per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,697 kr. Detta innebär att teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO5 således är fastställd till 0,50 kr.

2021-11-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") som utvecklar förbättrade versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel presenterar idag positiva resultat från en preklinisk studie i minigrisar av QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studien utvärderade för första gången i ett större djurslag de farmakokinetiska egenskaperna av QPG-1029 efter intravenös och subkutan administrering.

2021-10-05

Som tidigare meddelats har styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) beslutat om riktade nyemissioner av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 till ett större antal svenska och utländska investerare (den ”Riktade Emissionen”) samt att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO5 till befintliga aktieägare. Bolaget meddelar härmed att första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO5 nu har bestämts till den 8 oktober 2021.

2021-09-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Erik Magnusson har utsetts till ny CFO på Bolaget. Erik tillträder befattningen 1 oktober 2021.

2021-09-14

Som tidigare meddelats har styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO5 till Bolagets aktieägare. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 kommer att löpa under perioden 29 november 2021 till och med den 15 december 2021.

2021-08-31

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission (’’den Riktade Emissionen’’) av aktier och teckningsoptioner som efter fullt verkställande kommer att tillföra Bolaget en total teckningslikvid om 8,7 MSEK. Den Riktade Emissionen genomförs i två steg mot bakgrund av den pågående registreringsprocessen med att minska kvotvärdet för Bolagets aktier. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett större antal svenska och utländska investerare. Bolaget har också beslutat att emittera konvertibler (”Konvertiblerna”) till ett sammanlagt belopp om 7,5 MSEK till vissa av Bolagets fordringshavare med betalning genom kvittning. Bolaget har samtidigt även fattat beslut om att emittera och tilldela en (1) teckningsoption av serie TO5 till Bolagets befintliga aktieägare per varje fem (5) ägda aktier per den avstämningsdag som bestäms av styrelsen.

2021-08-30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG"), som utvecklar versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, meddelade idag att Celares GmbH, som på uppdrag av QuiaPEG utvecklar en uppskalningsbar process för produkter baserade på QuiaPEGs Uni-Qleaver®-teknologi, har tillverkat första batchen av QPG-1029 (peg-liraglutid) som ska användas för farmakokinetiska studier i minigris.

2021-08-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för april – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

2021-08-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att bolaget har erhållit s.k. ”Notice of Allowance” av det europeiska patentverket (EPO) för den frisättningsbara teknologiplattformen Uni-Qleaver®.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande