QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
Page:
12345678910
2020-10-14

Hösten har kommit på allvar, och det är dags att ge en uppdatering om framstegen i vår verksamhet, samtidigt som vi återigen vill tacka befintliga aktieägare för visat förtroende och hälsa alla nya investerare som tillkom vid nyemissionen i somras varmt välkomna till QuiaPEG.

2020-08-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – juni 2020. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2020-08-21

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier och teckningsoptioner (serie TO 4 ) inleds idag, 21 augusti 2020, på Nasdaq First North Growth Market.

2020-08-20

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("QuiaPEG" eller "Bolaget") meddelar idag att registrering av nyemitterade aktier genom konvertering av konvertibler är genomförd hos Bolagsverket.

2020-08-11

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) publicerar idag etttilläggsdokument mot bakgrund av det listbyte till Nasdaq First North Growth Market som Bolaget tidigare meddelat.

2020-08-07

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) byter lista till NasdaqFirst North Growth Market och avnoteras från Spotlight Stock Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 21 augusti 2020.

2020-08-05

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har påbörjat processen mot ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market och har fått ett preliminärt och villkorat besked om att bolaget uppfyller noteringskraven. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market planeras bli den 19 augusti 2020.

2020-08-04

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget) meddelar att denföreträdesemission som avslutades den 15 juli 2020 nu är registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 10 augusti 2020 och stoppdagen hos Euroclear är den 12 augusti 2020, varefter BTU omvandlas till tecknade aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4. Den 14 augusti 2020 inleds handeln med de teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission.

2020-07-27

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget) lämnar härmed följande rättelse avseende uppgifter om fördelning mellan teckning med respektive utan företrädesrätt. I pressmeddelandet som offentliggjordes den 15 juli 2020 är procentsatserna ej korrekt angivna. Nedan återges korrekta procentsatser. Företrädesemissionen tecknades till cirka 96,2 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 90,4 procent utan stöd av uniträtter.

2020-07-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget) meddelar härmed utfallet i den företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner, sombeslutades av årsstämman den 22 juni 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionenhar tecknats till cirka 70,1 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 186,6 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs QuiaPEG således totalt cirka 37,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

2020-07-14

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), som utvecklar förbättrade versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, meddelar i dag att bolaget avtalsenligt har erhållit USD 200 000 (cirka 1,9 MSEK) från det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (”SNBio”).

2020-07-13

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har erhållit och godkänt anmälningar om konvertering av konvertibler av serien Konvertibel 2019/2021 till ett sammanlagt belopp om 3 999 996 kronor. Genom konverteringen emitteras sammanlagt 1 659 747 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 2,41 kronor.

2020-07-07

I den pågående företrädesemissionen har omkring 10 miljoner uniträtter i QuiaPEGPharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) placerats på ett antal kvalificerade investerare. De placerade uniträtterna motsvarar en teckning om cirka 11 MSEK.
Vid full teckning i företrädesmissionen tillförs Bolaget initialt cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 82 procent av den initiala emissionsvolymen.

2020-06-30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), som utvecklar versioner avkliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, presenterade idag ytterligare positiva resultat från en preklinisk studie i modellprojektet QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studieresultaten är nödvändiga för modellering av dos och doseringsintervall i kommande multipel dos-studier. Studien genomfördes efter optimering av syntesmetoden av QPG-1029 och utvärderade de farmakokinetiska egenskaperna efter subkutan administrering i råtta.

2020-06-29

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller s.k. ”Notice of Allowance”om beviljande av patent i USA.

2020-06-24

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) harupprättat ett prospekt med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt förQuiaPEGs aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades på Bolagets årsstämmaden 22 juni 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vid full teckning i företrädesmissionen tillförs Bolaget initialt cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 82 procent av den initiala emissionsvolymen.

2020-06-01

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), som utvecklar versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, lämnar härmed komplettering avseende den idag presenterade årsredovisningen för verksamhetsåret 2019.

Sida:
12345678910
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande