QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2023-04-28

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under 2022. 2 102 960 teckningsoptioner av serie TO7 har nyttjats och QuiaPEG tillförs cirka 42 TSEK.

2023-04-06

Den 11 april 2023 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO7 som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”) under Q2 2022.

2023-04-05

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") har tidigare kommunicerat utfallet i den företrädesemission av units som tillförde Bolaget cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader, vilket offentliggjordes den 31 mars 2023 (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i QuiaPEG har som ett led i Företrädesemissionens genomförande idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman, om en kvittningsemission om totalt 73 125 000 units till bottengaranterna i Företrädesemissionen. Styrelsen har vidare beslutat om en riktad emission av units till Gerhard Dal, Buntel AB och Råsunda förvaltning AB (”Långivarna”) om totalt 40 343 910 units, varvid Långivarna valt att kvitta del av sina fordringar.

2023-03-31

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units, vilken beslutades av den extra bolagsstämman den 6 mars 2023, (”Företrädesemissionen”) som visar att 321 026 711 units, motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 19 084 087 units, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 340 110 798 units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar, motsvarande 33 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 686 608 649 units, motsvarande cirka 67 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras en emissionslikvid om cirka 20,5 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader och kvittningar.

2023-03-28

Imorgon, onsdagen den 29 mars, är sista teckningsdag för deltagande i QuiaPEGs företrädesemission av units om cirka 20,5 MSEK, vilken beslutades om av extra bolagsstämman den 6 mars 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckning och betalning av units både med och utan stöd av uniträtter kan ske hos respektive förvaltare samt via särskild anmälningssedel tillgänglig via Aqurat Fondkommissions hemsida. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.

2023-03-14

Prospektet avseende QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") företrädesemission av units om cirka 20,5 MSEK, vilken den extra bolagsstämman den 6 mars 2023 beslutade om (”Företrädesemissionen”), har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2023-03-06

Idag måndagen den 6 mars 2023 hölls extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut.

2023-02-27

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – december 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2023-02-02

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 mars 2023 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.

2023-02-01

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

2022-12-30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har träffat en överenskommelse avseende dess utestående skulder om sammanlagt cirka 17,3 MSEK till Gerhard Dal, Modelio Equity AB (publ) och Råsunda förvaltning AB (”Långivarna”) innebärande att aktuella förfallodatum för dessa lån förlängs från den 31 december 2022 till den 31 mars 2024.

2022-12-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att Bolaget har beviljats patent i Kanada. Det är QuiaPEGs andra patent att beviljas inom denna patentfamilj och det kommersiellt intressanta området antikroppskonjugat (antibody drug conjugates, ADCs).

2022-11-30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "bolaget") som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, Uni-Qleaver, meddelar att det indiska patentverket har beslutat att bevilja ett patent inom patentgruppen ”Functionalized water-soluble polymers”. Patentet är QuiaPEGs första beviljade i Indien.

2022-11-24

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller "bolaget") publicerar idag sin delårsrapport för januari – september 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

2022-11-03

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 som inkluderades i de units som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under 2022. Inga teckningsoptioner av serie TO6 har nyttjats.

2022-11-01

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), meddelar idag att en avsiktsförklaring, s.k. Letter of Intent, har ingåtts med ett kinesiskt läkemedelsbolag avseende samarbete och tillverkning av QPG-1030 (peg-teduglutid) med en möjlighet för bolaget att förvärva en licens av QuiaPEG för den kinesiska marknaden.

2022-10-22

Sawadjoon S., Bosson M., Orzechowski A., Sund C., and Wendel-Hansen V. QPG-1030, Releasable Pegylation of Teduglutide Using Uni-Qleaver® Results in Improved PK/PD Properties in Rats Aiming for Once-Weekly Administration. 

2022-10-20

Den 19 oktober 2022 inleddes nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO6 som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) under Q2 2022. Teckningsperioden pågår under perioden 19 oktober - 2 november 2022. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO6 teckna en (1) ny aktie i QuiaPEG till en kurs om 0,10 kronor per aktie.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande