QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2019-07-16

Det beviljade europeiska patentet breddar och förstärker QuiaPEGs växande patentportfölj och skyddandet av den phosphotriester linker som kan användas både för permanent och frisättningsbar pegylering av olika läkemedel. Patentet kommer att publiceras i European Patent Bulletin den 7 augusti 2019 med patentnummer 2858678.

2019-07-01

Vid årsstämman i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB(”Bolaget”) beslutade stämman omnyemission av aktier med betalning genom kvittning till Bert von Kantzows stiftelse respektive Hans von Kantzows stiftelse. Teckning av aktierna skedde direkt i stämmoprotokollet och teckningskursen i emissionen uppgick till 4,21 kronor. Registrering av emissionen är genomförd vilket innebär att Bolagets aktiekapital ökats med 320 663,7 kronor till 27 950 374,80 kronor genom emission av 356 293 nya aktier.

2019-05-29

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB har den 29 maj 2019 hållit årsstämma.

2019-05-01

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 556658-0196, kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2019 kl. 11.00 i Convendums lokaler med adress Regeringsgatan 30 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 10.00.

2019-04-26

Till bolagsstämman i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org nr 556658-0196.

2019-04-26

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196 (”Bolaget”) lämnar härmed följande redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen med anledning av styrelsens förslag till beslut om nyemission genom kvittning.

2019-04-05

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller s.k. ”Notice of Allowance”om beviljande av patent I USA.

2019-04-02

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets teknologiplattform Uni- Qleaver®, har blivit utvalt att presentera på ChinaBio® Partnering i Shanghai den 8-9 maj.

2019-03-28

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller”Notice of Acceptance”om beviljande av patent i Australien

2019-03-12

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att en patentansökan inom det snabbväxande området Antibody Drug Conjugates*, ADC, har inlämnats till det amerikanska patentverket (USPTO). Ett beviljande av ansökan kommer innebära att QuiaPEG erhåller ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2038.

2019-02-26

Vid styrelsemöte iQuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”)den 1 februari 2019 beslutade styrelsen i QuiaPEG, baserat på sitt bemyndigande, om riktad nyemission av 2 058 824 aktier och 2 058 824 teckningsoptioner. Emissionerna har registrerats av Bolagsverket denna dag.

2019-02-01

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), ”QuiaPEG”, meddelar idag att bolaget har beslutat om en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner till tre investerare.     QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("Bolaget"), noterat på Spotlight, meddelar idag att Bolagets styrelse den 1 februari 2019 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 juni 2018, att genomföra en riktad nyemission av 2 058 824 aktier och 2 058 824 teckningsoptioner.

2019-01-03

I enlighet med beslut vid årsstämman den 18 juni 2018 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, ska de tre ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses genom att bolagets två röstmässigt största aktieägare per den 30 september 2018 äger rätt att vardera utse en ledamot i valberedningen. Då bolagets näst störste aktieägare avböjt att utse ledamot till valberedningen får därför Marcus Bosson, i egenskap av tredje störste aktieägare, utse en ledamot. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande.

2018-12-18

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man erhållit registrering i Kina för varumärketUni-Qleaver®.

2018-12-11

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) låter idag meddela att ett av de fem största globala läkemedelsbolagen lägger en första beställning på aktiverade PEGs (reagens), som baseras på Uni-Qleaver® plattformen.

2018-12-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, s.k. biobetters. Detta sker på basen av bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet.  Efter att ha erhållit positiva pre-kliniska försöksresultat avseende QPG-1029 låter QuiaPEG idag meddela att bolaget har undertecknat ett Material Transfer Agreement (MTA) med ett asiatiskt läkemedelsbolag avseende läkemedelsprojektet QPG-1029 (peg-liraglutid), som har blockbuster1 potential inom indikationerna diabetes och övervikt.

2018-11-28

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, s.k. biobetters. Detta sker på basen av bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet. Efter att ha erhållit positiva pre-kliniska försöksresultat, har bolaget valt sitt första läkemedelsprojekt, peg-liraglutid (QPG-1029), som har blockbuster1 potential inom indikationerna diabetes och övervikt.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande