QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2020-08-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – juni 2020. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.


Väsentliga händelser under andra kvartalet (1 april – 30 juni 2020):

 • Avtal med tyska Celares banar väg för storskalig produktion av QPG- 1029. Bolaget har i april tecknat ett avtal med tyska Celares GmbH om att utveckla en optimerad process som är lämplig för storskalig pegylering av läkemedel, baserat på QuiaPEGs Uni-Qleaver-teknologi, inklusive QPG-1029.
 • I maj meddelade bolaget att avtal ingåtts med det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (”SNBio”) som betalar USD 200 000 (ca 1,8 MSEK) i utbyte mot att under en begränsad tid få utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av QuiaPEGs frisättningsbara aktiverade PEGs från teknologiplattformen Uni-Qleaver®. I juni 2020 fakturerade Bolaget SNBio.
 • I maj meddelade bolaget att det erhållit en s.k. ”Notice of Allowance” av det amerikanska patentverket (USPTO). Patentet, som breddar och kompletterar QuiaPEGs patentportfölj, avser ”Functionalized polymers”. Ytterligare ett ”Notice of Allowance” erhölls i juni av det amerikanska patentverket (USPTO). Patentet, som breddar och kompletterar QuiaPEGs patentportfölj och kommer att ge patentskydd åtminstone till slutet av 2034. Bolagets patentportfölj består därmed av 16 beviljade patent inom sju olika patentfamiljer i USA, EU, Kanada och Australien samt ett stort antal patentansökningar, vilka kan ge patentskydd åtminstone till 2038.
 • Det beslutades på den ordinarie bolagsstämman i juni att genomföra en företrädesemission som skulle tillföra bolaget ca 37,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 •  Bolaget presenterade i slutet av juni ytterligare positiva resultat från en preklinisk studie i modellprojektet QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studieresultaten är nödvändiga för modellering av dos och doseringsintervall i kommande multipel dos-studier. Studien genomfördes efter optimering av syntesmetoden av QPG-1029 och utvärderade de farmakokinetiska egenskaperna efter subkutan administrering i råtta.

Väsentliga händelser efter periodens slut:

 • Den företrädesemission som Bolaget tillkännagav i juni stängdes framgångsrikt sent i juli.
  QuiaPEG tillförs cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5,9 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om cirka 2,8 MSEK). Eftersom emissionen övertecknades behövde emissionsgarantierna inte tas i anspråk. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 19 317 092,40 SEK genom emission av 21 463 436 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i QuiaPEG att uppgå till 48 292 734,60 SEK fördelat på 53 658 594 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,90 SEK.
  Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4 som emitterades i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 4 829 273,10 SEK genom utgivande av högst 5 365 859 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 53 122 007,70 SEK, fördelat på 59 024 453 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,90 SEK
 • I mitten av juli har bolaget erhållit och godkänt anmälningar om konvertering av konvertibler av serien Konvertibel 2019/2021 till ett sammanlagt belopp om 3 999 996 SEK. Genom konverteringen emitteras sammanlagt 1 659 747 nya aktier i bolaget till en teckningskurs om 2,41 SEK per aktie.
 • Fr.o.m. den 21 augusti 2020 noteras bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market.

Koncernen i sammandrag perioden 1 januari – 30 juni 2020:

 • Nettoomsättning för andra kvartalet 2020 uppgick till 1 861 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 908 (-3 771) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5 802 (-3 999) KSEK
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 15 307 (10 607) KSEK
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 1 639 (2 515) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning för andra kvartalet var -0,18 (-0,13) SEK

VD-kommentar

Under andra kvartalet tog vi ytterligare kliv framåt i vår operativa verksamhet trots utmaningarna förorsakade av Covid-19. I april tecknade vi ett avtal med tyska Celares GmbH om att utveckla en optimerad process som är lämplig för storskalig pegylering av läkemedel, baserat på vår egenutvecklade Uni-Qleaver®-teknologi, inklusive QPG-1029. Avtalet med Celares, som har lång erfarenhet inom pegyleringskemi, är ett komplement till vårt nuvarande samarbete med det kinesiska företaget Xiamen SinoPEG Biotech.

Med dessa samarbeten på plats är vi nu redo att optimera processen för produktion av Uni-Qleaver, för utveckling av prodroger och så kallade biobetters med förbättrade farmakologiska egenskaper, och vår ledande läkemedelskandidat QPG-1029 (pegylerad liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och fetma. Samarbetet med Celares är ett stort steg framåt när vi nu förbereder en uppskalning av produktionen av QPG-1029 för kommande studier och även vill utöka vår tillverkningskapacitet av Uni-Qleaver, något som potentiella licenstagare efterfrågar.

Ett annat tydligt bevis för att vi har en intressant teknologiplattform att erbjuda marknaden är avtalet med det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (SNBio) som vi undertecknade i maj. SNBio betalade avtalsenligt i juli USD 200 000 (cirka 1,9 MSEK) i utbyte mot att under en begränsad tid få utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av våra frisättningsbara aktiverade PEGs från Uni-Qleaver. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med SNBio, och avtalet är ett viktigt steg för oss för att komma in på den kinesiska marknaden, och det bekräftar intresset för Uni-Qleaver och dess kommersiella potential.

I slutet av juni presenterade vi ytterligare positiva resultat från en preklinisk studie av QPG-1029. Studieresultaten är nödvändiga för modellering av dos och doseringsintervall i kommande multipel dos-studier. Studien genomfördes efter optimering av syntesmetoden av QPG-1029 och utvärderade de farmakokinetiska egenskaperna efter subkutan administrering i råtta. Det känns mycket tillfredsställande att uppnå dessa viktiga resultat samtidigt som arbetet med att skala upp och optimera syntesprocessen av QPG-1029 pågår för fullt hos Celares i Berlin.

Parallellt med vårt arbete kring QPG-1029 och Uni-Qleaver fortsatte vi även att förstärka bolagets finanser. I juni tog årsstämman beslut om att låta oss genomföra en företrädesemission för att kunna driva verksamheten vidare i oförminskad takt. Emissionen blev kraftigt övertecknad och tillför bolaget 37,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Efter den framgångsrika nyemissionen och de goda prekliniska resultaten kan vi gå in i diskussioner med eventuella partners från en styrkeposition, såväl resultatmässigt som finansiellt.

Det gläder mig att emissionen blev kraftigt övertecknad och jag vill hälsa alla nya investerare varmt välkomna samtidigt som jag passar på att tacka befintliga aktieägare för fortsatt visat förtroende.

För att ytterligare öka vår synbarhet gentemot investerare och andra intressenter meddelade vi efter periodens slut att vi flyttar till Nasdaq First North Growth Market. Detta är ett naturligt steg i bolagets utveckling. Första handelsdag var 21 augusti.

Framöver är vårt fokus för 2020 givetvis på QPG-1029 och Uni-Qleaver, samt våra spännande partnerskap. Jag ser fram emot att uppdatera er om våra framsteg med dessa projekt när de fortskrider genom utvecklingsprocessen.

Nästa rapport

Delårsrapport för januari – september 2020 publiceras den 27 november 2020.

Ladda ner Delårsrapport QPHAB 30 Juni 2020 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande