QuiaPEG

Investerare

 
Nyheter
Kalender
Aktien
Finansiella rapporter
Dokument
Presentationer
Insynsregister
Analyser
Företrädesemission 2020

Aktien

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s aktie, med nuvarande verksamhetsinriktning är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2017-03-31 under kortnamnet QUIA och handlas via banker och fondkommissionärer.

Bolagets aktier har kortnamnet QUIA och ISIN-kod SE0001384850.

Varje aktie har ett kvotvärde om 0,90 krona. Aktierna i Bolaget är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denomineras i svenska kronor.

IR-kontakt

Marcus Bosson

Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
www.quiapeg.com

Ägarstruktur 

Aktieägare Kapital %
Marek Kwiatkowski 23,33
Nyenburgh Investment Partners 20,9
Marcus Bosson 10,19
Avanza Pension 5,21
Anders Vedin 3,95
Stefan Persson 2,32
Thomas Pollare 2,22
Johan Thorell 1,67
Enn Kivisäkk 0,63
Lars Linzander 0,63
Nordnet Pensionsförsäkring 0,63

Bolagsinformation 

Firma och organisationsnummer: QuiaPEG PharmaceuticalsHolding AB (publ), 556658-0196
Dag för registrering hos Bolagsverket: 18 mars 2004
Verksamheten startades: 2004 (2012 i sin nuvarande form)
Kontaktuppgifter till Bolaget: Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala
Telefon till VD Marcus Bosson: 0706931253 
www.quiapeg.com.
Registreringsland och tillämplig lagstiftning: Bolaget är ett registrerat svenskt aktiebolag som tillämpar svensk lagstiftning.
Kortnamn och ISIN: QUIA, SE0001384850
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074 (”Euroclear”). Aktieägare erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom värdepappersinstitut. Nyemitterade aktier registreras på person eller förvaltare i elektroniskt format.
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande