QuiaPEG

Investerare

 
Finansiella rapporter
Bolagsstyrning
Aktien
Analyser
Finansiell kalender
Dokument
Årsstämma 2024

Bolagsstyrning

Bolagsstämma 

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och det forum där aktieägarna kan utöva inflytande över bolaget. Varje aktieägare som är införd i eget namn i den förda aktieboken på avstämningsdagen och som anmält sitt deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. 

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Genom omröstning på årsstämman beslutas bland annat om val av styrelse och revisorer respektive vilka arvoden de ska erhålla, förändringar i bolagsordningen samt behandlas andra lagstadgade ärenden såsom beslut om ansvarsfrihet, fastställande av balans- och resultaträkningar, liksom disposition av bolagets resultat. Styrelsen och revisorerna liksom representanter från bolagsledningen är som huvudregel närvarande vid årsstämman för att kunna besvara frågor. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma.

Bolaget offentliggör tid och plats för bolagsstämma så snart styrelsen fattat beslut därom. Beslut som fattas på bolagsstämma fattas i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser kring majoritetens storlek. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse utfärdats ska dessutom annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

Organisation 

Revisor 

QuiaPEG anlitar revisionsfirman BDO Stockholm, med den auktoriserade revisorn Margareta Kleberg som huvudansvarig.

BDO Stockholm
Sveavägen 53
S-113 59  Stockholm

Telefon (+46) 10 171 50 00
Fax (+46) 08 662 50 80

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande