QuiaPEG

Investerare

 
Nyheter
Kalender
Aktien
Finansiella rapporter
Dokument
Presentationer
Bolagsstyrning
Konferenser
Insynsregister
Analyser

Bolagsordning 

Nedan bolagsordning antogs på årsstämman 29 mars 2017.

Bolagsordning Organisationsnummer: 556658-0196

§ 1 Firma

Bolagets firma är QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utvecklings- och försäljningsverksamhet inom det kemtekniska och biomedicinska området, förvärva fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 13 500 000 kronor och högst 54 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter.

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses.

Särskilda revisorer för granskning enligt aktiebolagslagen 13 kap. 8 §, 14 kap. 10 § och 15 kap. 10 § kan utses av styrelsen, förutsatt att bolagsstämman inte i särskilt fall beslutat annat.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. I övriga fall ska kallelse till extra bolagsstämma ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att bolagsstämma ska hållas ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 8 Anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.

 2. Utseende av protokollförare.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Godkännande av dagordningen.

 5. Val av en eller två justeringsmän.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 8. Beslut

  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncern resultaträkning och koncernbalansräkning;

  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt

  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.

 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

 10. Val av styrelse, revisorer samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsinformation 

Firma och organisationsnummer: QuiaPEG PharmaceuticalsHolding AB (publ), 556658-0196
Dag för registrering hos Bolagsverket: 18 mars 2004
Verksamheten startades: 2004 (2012 i sin nuvarande form)
Kontaktuppgifter till Bolaget: Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala
Telefon till VD Marcus Bosson: 0706931253 
www.quiapeg.com.
Registreringsland och tillämplig lagstiftning: Bolaget är ett registrerat svenskt aktiebolag som tillämpar svensk lagstiftning.
Kortnamn och ISIN: QUIA, SE0001384850
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074 (”Euroclear”). Aktieägare erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom värdepappersinstitut. Nyemitterade aktier registreras på person eller förvaltare i elektroniskt format.
Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message