QuiaPEG

Teknologi

 
Uni-Qleaver®
Patent

Uni-Qleaver®

QuiaPEGs teknologiplattform kan användas för utvecklingen av:

  • Läkemedelssubstanser som har lovande biologisk effekt men utmanande farmakologiska egenskaper
  • Förbättrade versioner av redan godkända läkemedel, så kallade ”biobetters”.
  • Pro-droger för att exv. förlänga livslängden av ett läkemedelsbolags produktportfölj, s.k. life-cycle management

Frisättningsbar pegylering

1. Frisättningsbar pegyleringsteknologi ökar kontrollen

2. Kontrollerad frisättning av originalläkemedlet medför full effekt och ökad säkerhet

3. Biologisk aktivitet återskapas helt

Fördelar med Uni-Qleaver® - QuiaPEGs patenterade drug delivery-plattform  

QuiaPEG har utvecklat Uni-Qleaver® , en teknologi för att förbättra läkemedels egenskaper i form av förlängd halveringstid och stabilare plasmakoncentrationer, vilket erbjuder möjligheten att justera frisättningstiden av det aktiva läkemedlet vid fysiologiskt pH.

Fördelarna med pH-beroende frisättning inkluderar stabila koncentrationer av läkemedel mellan doseringstillfällen, vilket potentiellt kan medföra minskade biverkningar orsakade av höga doskoncentrationer direkt efter dosering, samt ett förlängt doseringsintervall, vilket ökar bekvämligheten för patienterna.

Kliniska fördelar med frisättningsbar pegylering  

  • Kontrollerad frisättning av intakt läkemedel medför full effekt
  • Ökat doseringsintervall
  • Stabila koncentrationer i blodet
  • Kan vara applicerbart för regulatoriskt godkännande enligt Article 8(3) (EU)/Section 505(b)(2) (US)

Biobetters

En ”biobetter” är ett biologiskt läkemedel som har förändrats strukturellt och/eller funktionellt för att få förbättrade eller förändrade egenskaper när de används för behandling, jämfört med original-läkemedlet. En ”biobetter” känner igen samma struktur (t.ex. en receptor eller ett enzym) som originalläkemedlet. Förändringarna som görs i en ”biobetter” inkluderar vanligtvis kemiska modifieringar (t.ex. pegylering) eller en ny formulering (t.ex ett annat administreringssätt eller en modifierad frisättning).

Förbättringarna kan resultera i en förlängd halveringstid (vilket möjliggör att läkemedlet inte behöver tas lika ofta), bättre effekt och/eller bättre säkerhet (mindre biverkningar) eller reducerad immunogenicitet (att kroppen försvarar sig mot läkemedlet). Beroende på hur innovativa förbättringarna är, och hur väl de uppfyller ett behov, kan ”biobetters” leda till nya patent och förlängd data-exklusivitet.

Pro-droger

En pro-drog är ett läkemedel eller en substans som efter dosering, metaboliseras (i.e. tas omhand av kroppen) till ett farmakologiskt aktivt läkemedel. Pro-droger kan delas in i två olika typer beroende på hur de tas omhand i kroppen, antingen intra- eller extracellulärt (inne i cellerna, eller utanför).

Pro-droger kan genomgå en förenklad regulatorisk godkännandeprocess, Article 8(3) i EU eller Section 505(b)(2) i US, genom att nyttja data från den aktiva substansens originalgodkännande.

Antibody-drug conjugates (ADCs)

Antibody-drug conjugates (ADCs) är målsökande läkemedel som levererar cytostatika (cellgift) direkt in i patientens tumörceller. För att åstadkomma detta behöver cellgiftet vara kopplat till en målsökande antikropp via en nedbrytningsbar länkarm.

Efter injektion cirkulerar ADCn intakt i blodet till antikroppsdelen finner den speciella struktur på en tumörcell som den känner igen. Så länge cellgiftet är bundet till antikroppen är den inaktivt, men när antikroppen binder till tumörcellen tas hela ADCn in i cellen, länkarmen bryts ner och cellgiftet frisätts.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande