QuiaPEG

Teknologi

 
Pegylering
Uni-Qleaver®
Projekt
Marknad
Patent
Strategiska samarbeten

Frisättningsbar pegylering

Pegylering, dvs sammankopplingen av polyetylenglykol (PEG) och biofarmaceutiska substanser, skapar möjligheten att förbättra de farmakologiska och farmaceutiska egenskaperna hos peptider, proteiner och andra större läkemedelsmolekyler, till exempel genom att förlänga läkemedlets halveringstid i blodcirkulationen och att förbättra läkemedlets löslighet och stabilitet.

De förbättrade farmakokinetiska egenskaperna hos pegylerade molekyler kan bero på olika faktorer, som:

  • Minskad eliminering via njurfiltrering på grund av ökad molekylvikt och större hydrodynamiskt omfång
  • Reducerad proteolytisk nedbrytning genom att PEG-kedjan blockerar åtkomsten för proteaser och peptidaser.

Dessa fördelar har gjort pegylering till en vanlig teknik inom läkemedelsindustrin. Samtidigt kan pegylering också minska läkemedlets effekt, till exempel genom att minska affiniteten mellan den pegylerade substansen och dess biologiska receptor. Det sistnämnda är något som QuiaPEG´s frisättningsbara teknologiplattform, Uni-Qleaver®, kan råda bot på.

Fördelar med Uni-Qleaver® 

QuiaPEGs frisättningsbara pegyleringsteknologi, Uni-Qleaver®, bibehåller fördelarna med pegylering samtidigt som den eliminerar de potentiella nackdelarna. Genom att utveckla skräddarsydda molekylära strukturer är det möjligt att förutbestämma halveringstiden för kopplingen mellan PEG-kedjan och läkemedlet vid fysiologiskt pH. Frisättningsmekanismen kan också anpassas för enzymatisk klyvning vilket skapar möjligheter till vävnadsspecifik frisättning. Dessa kontrollerade processer resulterar i frisättning av det ursprungliga, intakta, läkemedlet.

Fördelarna med pH-beroende frisättning omfattar stabilare blodkoncentrationer mellan doseringstillfällena, vilket kan leda till minskade biverkningar pga höga blodkoncentrationer omedelbart efter dosadministrering och möjliggör förlängda dosintervaller vilket innebär förbättringar för patienterna. Enzymatisk klyvning kan åstadkomma en selektiv frisättning av det aktiva läkemedlet i enbart den avsedda kroppsvävnaden.

Uni-Qleaver® är kompatibel med både raka och grenade PEG-reagens oavsett molekylstorlek.

Biobetters och prodroger 

Gängse metoder för pegylering leder till en permanent bindning mellan PEG-kedjan och läkemedlet. Uni-Qleaver® gör det möjligt att skapa

  • nya kemiska substanser som utgör förbättrade versioner av tidigare godkända biologiska läkemedel, s.k. biobetters, eller
  • prodroger, farmakologiskt inaktiva molekyler som efter administrering till patienten omvandlas till aktiva läkemedel.

Biobetters

En biobetter är ett biologiskt läkemedel som har förändrats strukturellt och/eller funktionellt för att uppnå en förbättrad eller annorlunda klinisk effekt jämfört med det redan godkända originalpreparatet. Biobetters binder samma målmolekyl (t.ex. en receptor eller ett enzym) som originalpreparatet. Förändringar som används för att designa biobetters kan utgöras av kemisk modifiering (t.ex. pegylering) eller en ny typ av formulering (t.ex. ny administreringsväg eller förändrad frisättning).

Förbättringarna kan leda till en förlängd halveringstid (som möjliggör förlängda doseringsintervall), bättre klinisk effekt och/eller säkerhet, eller reducerad immunogenicitet. Om biobettern är tillräckligt innovativ och om den adresserar ett existerande medicinskt behov kan den erhålla patentskydd och rätt till dataexklusivitet.

Prodroger

En prodrog är ett läkemedel som efter administrering till en patient metaboliseras till en farmakologiskt aktiv substans. Prodroger indelas i två huvudtyper beroende på om de metaboliseras intra- eller extracellulärt.

Prodroger handläggs enligt en förenklad regulatorisk procedur: 505(b)(2) in USA och en så kallad hybridansökan i EU, där ansökan om marknadsföringsgodkännande tillåts att delvis bygga på originalpreparatets dokumentation.


Contact
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sweden
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

User terms & privacy policy
Send a message