QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2024-02-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – december 2023. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2024-02-21

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QuiaPEG”) meddelar att Bolaget den 9 februari 2024 inlämnat ansökan till Nasdaq om fortsatt notering av Bolagets aktier i samband med genomförandet av det aviserade villkorade förvärvet av immateriella rättigheter (”Transaktionen”) från Rosemonkey Ltd (”Rosemonkey”). Bolagets förhoppning är att Nasdaq har möjlighet att godkänna Bolagets ansökan inom ca 40 affärsdagar från inlämningen av ansökan. Bolaget önskar också presentera ytterligare detaljer kring innehållet i Transaktionen.

2024-02-20

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QuiaPEG”) meddelar att Bolaget den 9 februari 2024 inlämnat ansökan till Nasdaq om fortsatt notering av Bolagets aktier i samband med genomförandet av det aviserade villkorade omvända förvärvet (”Transaktionen”) av Rosemonkey Ltd (”Rosemonkey”). Bolagets förhoppning är att Nasdaq har möjlighet att godkänna Bolagets ansökan inom ca 40 affärsdagar från inlämningen av ansökan. Bolaget önskar också presentera ytterligare detaljer kring innehållet i Transaktionen.

2024-02-01

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, Uni-Qleaver, meddelar att patentverket i Indien har beviljat patent avseende ”releasable GLP-1 conjugates”.

2024-01-19

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, Uni-Qleaver, meddelar att det japanska patentverket har meddelat Patent Grant Certificate för patent avseende ”Releasable Peg-Drug Formulations”.

2024-01-17

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag, att Bolaget har ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med Net Zero Infrastucture PLC (”NZI”). Enligt avsiktsförklaringen avser QuiaPEG och NZI ingå ett licensavtal avseende Bolagets nuvarande immateriella tillgångar och avtalet ska även innehålla en option som gör det möjligt för NZI att förvärva de immateriella tillgångarna från QuiaPEG. NZI är för närvarande ett så kallat SPAC-bolag vars aktier är upptagna till handel på London Stock Exchange.

2024-01-09

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, Uni-Qleaver, meddelar att det europeiska patentverket (EPO) har meddelat Certificate of Grant för patent avseende ”Releasable Antibody Conjugates”.

2023-12-08

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, Uni-Qleaver, meddelar att patentverket i Taiwan har meddelat Notice of Allowance för beviljande av patent avseende ”releasable GLP-1 conjugates”.

2023-12-07

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") har idag publicerat en beskrivning av den nya verksamhet som den föreslagna transaktionen med Rosemonkey tillför Bolaget. Därutöver meddelar Bolaget, på förekommen anledning, att transaktionen med Rosemonkey inte påverkar villkoren för utestående teckningsoptioner av serie TO9.

2023-12-05

I linje med tidigare kommunicerade principer meddelar QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) de fastställda villkoren för en eventuell framtida realisering av värdena i Bolagets befintliga verksamhet. Vid sådan realisering kommer befintliga ägare i Bolaget att erhålla 90 procent av nettobehållningen upp till 50 MSEK. Eventuell nettobehållning därutöver kommer att delas lika (50/50) mellan befintliga ägares framtida intressebolag (”QuiaPEG Intressenter”) och Bolaget.

2023-11-22

Mot bakgrund av QuiaPEG Pharmaceuticals Holding ABs ("QuiaPEG" eller Bolaget") kommunicerade villkorade förvärv av Rosemonkey Ltd ("Rosemonkey") lämnar Bolaget härmed ytterligare information kring transaktionen samt Rosemonkeys rörelse enligt nedan.

2023-11-09

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 december 2023 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.

2023-11-09

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman samt i enlighet med de principer som kommunicerades i pressmeddelandet den 8 november 2023, om en riktad nyemission av aktier till Capmate AB, Buntel AB och Råsunda förvaltning AB (”Långivarna”) om totalt 33 211 005 aktier, varvid Långivarna kvittar samtliga utestående fordringar gentemot Bolaget (den ”Riktade Kvittningsemissionen”). Den Riktade Kvittningsemissionen har varit nödvändig i syfte att kunna genomföra det villkorade avtal kring omvänt förvärv och finansiering som Bolaget ingått med Rosemonkey Ltd och som också kommunicerats i pressmeddelandet den 8 november 2023.

2023-11-08

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag, att Bolaget träffat ett villkorat avtal om förvärv av immateriella rättigheter samt erhållande av kapitaltillskott från Rosemonkey Ltd (”Rosemonkey” respektive det ”Omvända Förvärvet”). De immateriella rättigheterna (”IP-Rättigheterna”) som förvärvas består huvudsakligen av rörelsetillgångar för distribution och försäljning av hälsoprodukter som innehåller Omega 3 (den ”Nya Verksamheten”). Den Nya Verksamheten har av styrelsen i Bolaget bedömts som ett utmärkt komplement till Bolagets nuvarande verksamhet som bedrivs i dotterbolaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB (”Dotterbolaget” respektive den ”Befintliga Verksamheten”) och som ett sätt att väsentligt öka Bolagets möjligheter att uppnå ett positivt kassaflöde på kort sikt. I samband med det eventuella Omvända Förvärvet kommer bolaget att tillföras medel för att kommersialisera den befintliga verksamheten i syfte att realisera ett så högt värde som möjligt.

2023-09-13

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har idag, den 13 september 2023, beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman, om en riktad nyemission av aktier till de investerare som Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden för nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO10 med (”Emissionen”). Villkoren för Emissionen är desamma som gällt för TO10, d.v.s. en teckningskurs om 0,33 SEK per aktie. Genom Emissionen tillförs QuiaPEG kontanta medel om cirka 690 TSEK och Bolagets skuld till dess befintliga långivare minskar med cirka 3,21 MSEK. Därutöver kvittar garanterna sin garantiersättning om sammanlagt 1,275 MSEK som betalning för nyemitterade aktier.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande