QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2021-08-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Nils Owe Engström har utsetts till ny CFO på QuiaPEG. Han börjar omgående.

2021-08-04

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG"), som utvecklar versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, meddelar idag att det optionsavtal som ingicks med det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (”SNBio”) i maj 2020 förlängs under en begränsad tid. I samband med förlängningen erlägger SNBio en avgift till QuiaPEG. Förlängningen innebär att SNBio´s utvärdering av en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av QuiaPEGs frisättningsbara aktiverade PEGs från teknologiplattformen Uni-Qleaver®, fortsätter.

2021-07-05

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), presenterar idag positiva resultat från en preklinisk s.k. Proof-of-Concept studie av QPG-1030, en långtidsverkande, pegylerad prodrog baserad på teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Studien visar att behandlingseffekten av QPG-1030 var signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog som genomgår klinisk prövning med dosering en gång per vecka för behandling av SBS.

2021-06-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget fått kännedom om att ett konsortium huvudsakligen bestående av några av Bolagets styrelseledamöter, Bolagets VD samt Chief Medical Officer (CMO), har förvärvat återstående aktier av en tidigare större extern aktieägare i Bolaget.

2021-06-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB höll tisdagen den 15 juni 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

2021-06-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag efter en ömsesidig överenskommelse genomfört en återbetalning av sammanlagt ca 8,2 MSEK avseende utestående konvertibelt lån inklusive ränta lämnat av Formue Nord Fokus A/S den 17 juli 2019. Förfallodagen för det aktuella konvertibla lånet var den 18 juli 2021. Medlen för återbetalning kommer huvudsakligen från en av QuiaPEG externt upptagen kredit om ca 8 miljoner kronor.

2021-05-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – mars 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

2021-05-21

Som framgår av tidigare utskickad kallelse till årsstämman den 15 juni 2021, föreslår valberedningen nyval av två ledamöter till styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. De två föreslagna ledamöterna är Stig Løkke Pedersen och Per S Thoresen, båda med mångårig erfarenhet av såväl läkemedelsindustrin som riskkapitalmarknaden.

2021-05-14

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 juni 2021.

2021-04-29

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), presenterar idag positiva resultat från den första prekliniska studien av QPG-1030, pegylerat teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Studien indikerar att bolaget skulle kunna utveckla en behandling för SBS med dosadministrering en gång per vecka, istället för varje dag som är fallet för teduglutid, det idag enda godkända läkemedlet för SBS.

2021-04-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB meddelar idag utfallet av teckningen av de teckningsoptioner av serie 2021/24:1 respektive 2021/24:2 som emitterades på extra bolagsstämma 23 mars 2021. Ledande befattningshavare, anställda och styrelseledamöter har tecknat totalt 2 700 000 teckningsoptioner berättigade till nyteckning av 2 700 000 aktier i bolaget varvid aktiekapitalet vid full teckning kan öka med högst 2 430 000 kronor.

2021-03-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB höll den 23 mars 2021 extra bolagsstämma. Mot bakgrund av spridningen av viruset som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman fattade följande huvudsakliga beslut.

2021-03-12

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB meddelar idag att registrering av nyemitterade aktier genom teckning av teckningsoptioner av serie TO 4 är genomförd vid Bolagsverket.

2021-03-05

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 mars 2021.

2021-02-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – december 2020. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2021-02-22

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (“QuiaPEG”) genomförde i juli 2020 en företrädesemission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 4 pågick under perioden från och med den 20 januari 2021 till och med 17 februari 2021 och har således avslutats. Totalt nyttjades 5 129 700 teckningsoptioner av serie TO 4 för teckning, innebärande en nyttjandegrad om cirka 95,6 procent.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande