QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-09-11

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.


QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 11 september 2023, utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO10 (”TO10”), vilka Bolaget överlät vederlagsfritt till Bolagets befintliga aktieägare. Utfallet visar att totalt 3 641 888 TO10 utnyttjades, motsvarande cirka 16,6 procent av det totala antalet utestående TO10, för teckning av 3 641 888 nya aktier i Bolaget. Genom nyttjandet av TO10 tillförs QuiaPEG cirka 1,2 MSEK före emissionskostnader.


Den 7 juli 2023 offentliggjorde QuiaPEG att styrelsen i Bolaget hade beslutat, villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande, om en riktad emission av TO10 till Bolaget med en skyldighet att vederlagsfritt överlåta dessa till Bolagets befintliga aktieägare. Den 9 augusti 2023 offentliggjorde QuiaPEG att den extra bolagsstämman beslutat att godkänna emissionen. Teckningskursen vid utnyttjande av TO10 var 0,33 SEK per nytecknad aktie i Bolaget.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av TO10 kommer antalet aktier i QuiaPEG att öka med 3 641 888 aktier, från 21 969 996 aktier till 25 611 884 aktier, och aktiekapitalet kommer öka med 364 188,80 SEK, från 2 196 999,60 SEK till 2 561 188,40 SEK. Det innebär en utspädning om cirka 14,2 procent, beräknat på antalet nya aktier dividerat med totalt antal utestående aktier efter utnyttjandet av TO10.

Emission till garanter
Utöver nu kommunicerat teckningsgrad kommer styrelsen att separat besluta om riktad emission av aktier till garanter, i enlighet med de principer som tidigare kommunicerats. Detaljerad information om denna riktade emission kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande.Ladda ner QuiaPEG meddelar utfall för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO10 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande