QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2019-04-26

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196 (”Bolaget”) lämnar härmed följande redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen med anledning av styrelsens förslag till beslut om nyemission genom kvittning.

2019-04-05

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller s.k. ”Notice of Allowance”om beviljande av patent I USA.

2019-04-02

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets teknologiplattform Uni- Qleaver®, har blivit utvalt att presentera på ChinaBio® Partnering i Shanghai den 8-9 maj.

2019-03-28

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller”Notice of Acceptance”om beviljande av patent i Australien

2019-03-12

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att en patentansökan inom det snabbväxande området Antibody Drug Conjugates*, ADC, har inlämnats till det amerikanska patentverket (USPTO). Ett beviljande av ansökan kommer innebära att QuiaPEG erhåller ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2038.

2019-02-26

Vid styrelsemöte iQuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”)den 1 februari 2019 beslutade styrelsen i QuiaPEG, baserat på sitt bemyndigande, om riktad nyemission av 2 058 824 aktier och 2 058 824 teckningsoptioner. Emissionerna har registrerats av Bolagsverket denna dag.

2019-02-01

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), ”QuiaPEG”, meddelar idag att bolaget har beslutat om en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner till tre investerare.     QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("Bolaget"), noterat på Spotlight, meddelar idag att Bolagets styrelse den 1 februari 2019 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 juni 2018, att genomföra en riktad nyemission av 2 058 824 aktier och 2 058 824 teckningsoptioner.

2019-01-03

I enlighet med beslut vid årsstämman den 18 juni 2018 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, ska de tre ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses genom att bolagets två röstmässigt största aktieägare per den 30 september 2018 äger rätt att vardera utse en ledamot i valberedningen. Då bolagets näst störste aktieägare avböjt att utse ledamot till valberedningen får därför Marcus Bosson, i egenskap av tredje störste aktieägare, utse en ledamot. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande.

2018-12-18

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man erhållit registrering i Kina för varumärketUni-Qleaver®.

2018-12-11

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) låter idag meddela att ett av de fem största globala läkemedelsbolagen lägger en första beställning på aktiverade PEGs (reagens), som baseras på Uni-Qleaver® plattformen.

2018-12-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, s.k. biobetters. Detta sker på basen av bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet.  Efter att ha erhållit positiva pre-kliniska försöksresultat avseende QPG-1029 låter QuiaPEG idag meddela att bolaget har undertecknat ett Material Transfer Agreement (MTA) med ett asiatiskt läkemedelsbolag avseende läkemedelsprojektet QPG-1029 (peg-liraglutid), som har blockbuster1 potential inom indikationerna diabetes och övervikt.

2018-11-28

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, s.k. biobetters. Detta sker på basen av bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet. Efter att ha erhållit positiva pre-kliniska försöksresultat, har bolaget valt sitt första läkemedelsprojekt, peg-liraglutid (QPG-1029), som har blockbuster1 potential inom indikationerna diabetes och övervikt.

2018-10-17

Vill med dessa rader uppdatera våra aktieägare om resultaten från CPhI i Madrid i förra veckan och pågående/kommande aktiviteter.

2018-10-12

Extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 29 juni2018 att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom QuiaPEG-koncernen genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, och godkännande av överlåtelse av sådana optioner. Teckningsoptionerna kunde endasttecknas av bolagets helägda dotterbolag QuiaPEG Pharmaceuticals AB (”Dotterbolaget”) somhar rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare inom QuiaPEG-koncernen i enlighet med fördelning som beslutas av styrelsen.

2018-10-12

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att bolagets styrelseordförande, Steen Krøyer, den 10 oktober 2018 har förvärvat 75 000 aktier i bolaget till en snittkurs av 3,18 kronor innebärande ett totalbelopp om 238 500 kronor.

2018-10-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)erhåller s.k. ”Notice of Allowance”om beviljande av patent I USA.

2018-09-27

QuiaPEG fortsätter kommersialiseringen avUni-Qleaver®tillsammans med SinoPEG genom att ställa ut i SinoPEGs monter vid den stora branschmässan CphI i Madrid, 9-11 oktober.QuiaPEG Pharmaceuticals AB, ingick tidigare i år ett licens- och kommersialiseringsavtal med det kinesiska, globalt verksamma Xiamen SinoPEG Biotech Ltd ”SinoPEG” avseende utveckling,tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster baserade på QuiaPEGs frisättningsbara pegyleringsteknologi,Uni-Qleaver®. Branschmässan CphI i Madrid kommer att ha mer än 45 000 besökare som representerar läkemedelsbranschen i över 150 olika länder.

2018-09-13

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att en patentansökan har inlämnats till det amerikanska patentverket. Om ansökan sedermera beviljas kommer QuiaPEG att erhålla ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2038.

2018-09-04

Extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”)beslutade den 29 juni 2018 att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom QuiaPEG-koncernen genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, och godkännande av överlåtelse av sådana optioner.  Teckningsoptionerna kunde endast tecknas av bolagets helägda dotterbolag QuiaPEG Pharmaceuticals AB(”Dotterbolaget”)som har rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare inom QuiaPEG-koncernen i enlighet med fördelning som beslutas av styrelsen.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande