QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2018-10-17

Vill med dessa rader uppdatera våra aktieägare om resultaten från CPhI i Madrid i förra veckan och pågående/kommande aktiviteter.

2018-10-12

Extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 29 juni2018 att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom QuiaPEG-koncernen genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, och godkännande av överlåtelse av sådana optioner. Teckningsoptionerna kunde endasttecknas av bolagets helägda dotterbolag QuiaPEG Pharmaceuticals AB (”Dotterbolaget”) somhar rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare inom QuiaPEG-koncernen i enlighet med fördelning som beslutas av styrelsen.

2018-10-12

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att bolagets styrelseordförande, Steen Krøyer, den 10 oktober 2018 har förvärvat 75 000 aktier i bolaget till en snittkurs av 3,18 kronor innebärande ett totalbelopp om 238 500 kronor.

2018-10-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)erhåller s.k. ”Notice of Allowance”om beviljande av patent I USA.

2018-09-27

QuiaPEG fortsätter kommersialiseringen avUni-Qleaver®tillsammans med SinoPEG genom att ställa ut i SinoPEGs monter vid den stora branschmässan CphI i Madrid, 9-11 oktober.QuiaPEG Pharmaceuticals AB, ingick tidigare i år ett licens- och kommersialiseringsavtal med det kinesiska, globalt verksamma Xiamen SinoPEG Biotech Ltd ”SinoPEG” avseende utveckling,tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster baserade på QuiaPEGs frisättningsbara pegyleringsteknologi,Uni-Qleaver®. Branschmässan CphI i Madrid kommer att ha mer än 45 000 besökare som representerar läkemedelsbranschen i över 150 olika länder.

2018-09-13

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att en patentansökan har inlämnats till det amerikanska patentverket. Om ansökan sedermera beviljas kommer QuiaPEG att erhålla ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2038.

2018-09-04

Extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”)beslutade den 29 juni 2018 att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom QuiaPEG-koncernen genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, och godkännande av överlåtelse av sådana optioner.  Teckningsoptionerna kunde endast tecknas av bolagets helägda dotterbolag QuiaPEG Pharmaceuticals AB(”Dotterbolaget”)som har rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare inom QuiaPEG-koncernen i enlighet med fördelning som beslutas av styrelsen.

2018-09-03

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att bolagets VD, Marcus Bosson, har den 31/8 och den 3/9 sammanlagt förvärvat 100 000 aktier till en snittkurs av 2,02 SEK och att styrelseledamoten Anders Vedin har den 3 september förvärvat 99 806 aktier till en snittkurs av 2,14 SEK.

2018-08-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)erhåller s.k. ”Notice of Allowance”om beviljande av patent I USA.

2018-07-22

Vid styrelsemöte i bolaget den 26 april 2018 beslutade styrelsen i QuiaPEG, baserat på sitt bemyndigande, om emission av 6 000 000 teckningsoptioner utan vederlag till den holländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie i QuiaPEG med ett kvotvärde om 0,9 kronor, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 5 400 000 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 6 000 000 nya aktier.

2018-06-29

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har den 29 juni 2018 hållit extra bolagsstämma. Bolagsstämman fattade bland annat beslut att, in enlighet med styrelsens förslag, införa ett incitamentsprogram genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB samt att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.

2018-06-18

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har den 18 juni 2018 hållit årsstämma.

2018-06-13

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196, kallas till extra bolagsstämma den 29 juni 2018 kl. 10.00 hos MAQS Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 9.30.

2018-05-28

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)erhåller s.k. ”Notice of Allowance”om beviljande av patent i Europa.

2018-05-16

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 556658-0196, kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2018 kl. 10.00 hos MAQS Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 9.30.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande