QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2017-04-01

Teckning, tilldelning och registrering av aktierna i Apportemissionen i Lucent Oil AB (publ) uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har skett idag 31 mars 2017. Utbokning av aktierna beräknas ske nästa vecka till respektive innehavare.

2017-03-31

I enlighet med pressmeddelanden lämnade 29 mars har Lucent Oil AB (publ) på årstämman igår den 29 mars 2017 beslutat att genomföra apportemission (se pressmeddelande lämnat 16:30 samt 14:03). Med anledning av detta publiceras nu Bolagsbeskrivning avseende QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB.

2017-03-31

Kommuniké från årsstämma i Lucent Oil AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte den 29 mars 2017 Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ) har den 29 mars 2017 hållit årsstämma.

2017-03-31

I enlighet med pressmeddelanden lämnade den 29 mars 2017 har Lucent Oil AB (publ) uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) på årsstämman 29 mars 2017 beslutat att genomföra apportemission (se pressmeddelande lämnat 16:30 samt 14:03).

2017-03-13

Två patentansökningar, s.k. ”provisional patent applications” har inlämnats till det amerikanska patentverket. Ansökningarna breddar och kompletterar QuiaPEGs nuvarande unika och redan patenterade teknologiplattform på ett signifikant sätt samt ökar möjligheterna till attraktiva licensaffärer. Om ansökningarna beviljas kommer QuiaPEG att erhålla ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2037.
Som tidigare meddelats genomför QuiaPEG ett s.k. omvänt förvärv av Lucent Oil AB, som är noterat på Aktietorget. Det omvända förvärvet är planerat att slutföras under mars 2017. QuiaPEG:s verksamhet kommer då att tillföras Lucent efter genomförd apportemission i mars 2017.
I övrigt hänvisas till information av den 30 november 2016 som finns tillgänglig på QuiaPEG Pharmaceuticals AB:s och Lucent Oil AB:s respektive hemsidor.

2017-03-13

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals AB kallar härmed till årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals AB den 27 mars 2017 klockan 09.00 hos MAQS Advokatbyrå med adress Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

2017-01-12

Nyemissionen i QuiaPEG Pharmaceuticals AB (QuiaPEG) fulltecknades och bolaget tillförs nu ca 5 mkr. Totalt emitterades 22 000 aktier (efter split 1:100) varav Lucent Oil AB (Lucent) har tecknat 11 000 aktier och erlagt betalning med ca 2,5 mkr. Lucents deltagande i nyemissionen är i enlighet med vad som tidigare kommunicerats den 30 november 2016 angående QuiaPEGs s.k. omvända förvärv av Lucent. Det omvända förvärvet är planerat att slutföras under mars 2017.

2016-12-01

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ) har den 1 december 2016 hållit extra bolagstämma.

2016-11-30

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals AB, org.nr 556694-6140, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 december 2016, klockan 14.00, hos MAQS Advokatbyrå med adress Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

2016-11-30

Lucent Oil AB (Lucent) har den 29 november 2016 tecknat ett avtal om förvärv av 79,4 % av samtliga aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals AB (QuiaPEG) med avsikt att förvärva 100 % av aktierna i QuiaPEG. Affären genomförs i två steg.

2016-11-08

Styrelsens fullständiga förslag till extra bolagsstämma den 1 december 2016 finns tillgänglig på företagets webbsidor från och med idag, på www.lucentoil.com under menyn Finansiell information.

2016-11-02

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 december 2016 kl. 15:00 på Alga Styrinvest AB´s kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

2016-11-01

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma i Lucent Oil AB den 1 december 2016. På stämman föreslår styrelsen beslut kring två huvudsakliga punkter.

2016-10-28

Lucent Oil AB har den 27 oktober 2016 tecknat ett avtal om försäljning av moderbolagets verksamhet och dotterbolaget Lucent Holding AB inkl OY Phoenix Collector Ltd till GVI Ltd, UAE u.b.v. Den preliminära köpeskillingen beräknas uppgå till 16,5 miljoner kronor. Köparen har erlagt en handpenning på 1,5 miljoner kronor. På tillträdesdagen den 5 december 2016 ska 13,5 miljoner kronor av köpeskillingen erläggas och resterande köpeskilling den 6 februari 2017. Lucent Oil AB har erhållit borgen som säkerhet för köparens fullgörande på tillträdesdagen. Försäljningen är villkorad av ett godkännande på en extra bolagsstämma som planeras hållas den 1 december 2016.

2016-08-31

Perioden januari - juni 2016 i sammandrag.

2016-08-16

Lucent Oil AB informerade marknaden den 21 juni 2016 om att Lucent Oil AB tecknat en avsiktsförklaring med HEAD Engineering AB avseende försäljning av verksamheten i Lucent Oil AB inklusive dotterbolaget Phoenix Collector Ltd till Head Engineering AB.

2016-07-19

Ökningen av aktiekapitalet, efter teckning av Lucent Oil AB:s teckningsoptioner av serie 1 och serie 2, är nu registrerad hos Bolagsverket.

2016-07-04

Den 30 juni 2016 var den sista dagen att teckna Lucent Oil AB:s teckningsoptioner av serie 1 och serie 2. Ytterligare 551 227 aktier har tecknats genom utnyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 1 och serie 2. Bolaget tillförs därmed 2 478 022 kr.

2016-06-21

Med hänsyn till dagens pressmeddelande från Lucent Oil, flyttas handeln med bolagets aktie (LUCE) och teckningsoption (LUCE TO 1) tillsvidare till AktieTorgets observationslista.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande