QuiaPEG

Nyheter

Filtrera nyheter efter år:
2020-06-30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), som utvecklar versioner avkliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, presenterade idag ytterligare positiva resultat från en preklinisk studie i modellprojektet QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studieresultaten är nödvändiga för modellering av dos och doseringsintervall i kommande multipel dos-studier. Studien genomfördes efter optimering av syntesmetoden av QPG-1029 och utvärderade de farmakokinetiska egenskaperna efter subkutan administrering i råtta.

2020-06-29

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller s.k. ”Notice of Allowance”om beviljande av patent i USA.

2020-06-24

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) harupprättat ett prospekt med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt förQuiaPEGs aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades på Bolagets årsstämmaden 22 juni 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vid full teckning i företrädesmissionen tillförs Bolaget initialt cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 82 procent av den initiala emissionsvolymen.

2020-06-01

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), som utvecklar versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, lämnar härmed komplettering avseende den idag presenterade årsredovisningen för verksamhetsåret 2019.

2020-05-20

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå årsstämman att besluta om en företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner ("Företrädesemissionen"). Emissionsbeslutet är villkorat av att årsstämman också beslutar om antagande av ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Årsstämman kommer att äga rum den 22 juni 2020. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare åtminstone cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är till cirka 82 procent täckt genom teckningsförbindelser (cirka 7 procent) samt genom garantiåtaganden (cirka 75 procent). Kallelsen till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

2020-05-20

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 556658-0196, kallas härmed till årsstämma den 22 juni 2020 kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Hamngatan 13 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 13.30.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande