QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2023-11-09

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman samt i enlighet med de principer som kommunicerades i pressmeddelandet den 8 november 2023, om en riktad nyemission av aktier till Capmate AB, Buntel AB och Råsunda förvaltning AB (”Långivarna”) om totalt 33 211 005 aktier, varvid Långivarna kvittar samtliga utestående fordringar gentemot Bolaget (den ”Riktade Kvittningsemissionen”). Den Riktade Kvittningsemissionen har varit nödvändig i syfte att kunna genomföra det villkorade avtal kring omvänt förvärv och finansiering som Bolaget ingått med Rosemonkey Ltd och som också kommunicerats i pressmeddelandet den 8 november 2023.

2023-11-08

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag, att Bolaget träffat ett villkorat avtal om förvärv av immateriella rättigheter samt erhållande av kapitaltillskott från Rosemonkey Ltd (”Rosemonkey” respektive det ”Omvända Förvärvet”). De immateriella rättigheterna (”IP-Rättigheterna”) som förvärvas består huvudsakligen av rörelsetillgångar för distribution och försäljning av hälsoprodukter som innehåller Omega 3 (den ”Nya Verksamheten”). Den Nya Verksamheten har av styrelsen i Bolaget bedömts som ett utmärkt komplement till Bolagets nuvarande verksamhet som bedrivs i dotterbolaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB (”Dotterbolaget” respektive den ”Befintliga Verksamheten”) och som ett sätt att väsentligt öka Bolagets möjligheter att uppnå ett positivt kassaflöde på kort sikt. I samband med det eventuella Omvända Förvärvet kommer bolaget att tillföras medel för att kommersialisera den befintliga verksamheten i syfte att realisera ett så högt värde som möjligt.

2023-09-13

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har idag, den 13 september 2023, beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman, om en riktad nyemission av aktier till de investerare som Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden för nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO10 med (”Emissionen”). Villkoren för Emissionen är desamma som gällt för TO10, d.v.s. en teckningskurs om 0,33 SEK per aktie. Genom Emissionen tillförs QuiaPEG kontanta medel om cirka 690 TSEK och Bolagets skuld till dess befintliga långivare minskar med cirka 3,21 MSEK. Därutöver kvittar garanterna sin garantiersättning om sammanlagt 1,275 MSEK som betalning för nyemitterade aktier.

2023-09-11

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 11 september 2023, utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO10 (”TO10”), vilka Bolaget överlät vederlagsfritt till Bolagets befintliga aktieägare. Utfallet visar att totalt 3 641 888 TO10 utnyttjades, motsvarande cirka 16,6 procent av det totala antalet utestående TO10, för teckning av 3 641 888 nya aktier i Bolaget. Genom nyttjandet av TO10 tillförs QuiaPEG cirka 1,2 MSEK före emissionskostnader.

2023-09-08

Inför stundande avslut av nyttjandeperioden för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO10 (”TO10”) meddelar Bolaget idag att garantiåtaganden om totalt cirka 5,1 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av det maximala emissionsbeloppet, har erhållits från ett antal investerare.

2023-09-07

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller "Bolaget") informerar idag om att imorgon, fredagen den 8 september, är sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO10 (”TO10”).

2023-09-01

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") meddelar idag ej tidigare kommunicerad information att Bolaget framgångsrikt har utvecklat en serie av olika linkers (länkarmar) som kan koppla ihop PEG med läkemedelmolekyler för kontrollerad frisättning av det aktiva läkemedlet. De nya länkarmarna uppvisar ett brett spann av olika halveringstider i lösning. De nya resultaten styrker Bolagets unika patenterade plattform Uni-Qleaver som på så sätt kan utformas till skräddarsydda doseringsintervall för olika läkemedel. In vivo försök med de nya länkarmarna pågår och även möjligheterna till ytterligare patentskydd, som bedöms som goda, undersöks.

2023-08-31

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 31 augusti 2023, att styrelseledamoten Stig Løkke Pedersen på egen begäran valt att avgå från QuiaPEGs styrelse. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

2023-08-24

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln med teckningsoptioner av serie TO10 inleds idag, den 24 augusti 2023, på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO10 har fastställt till 0,33 SEK per nytecknad aktie i QuiaPEG, vilket motsvarar 70 procent av Bolagets volymvägda snittkurs (VWAP) under perioden 11 augusti - 23 augusti 2023.

2023-08-22

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller "bolaget") publicerar idag sin halvårsrapport för januari – juni 2023. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

2023-08-16

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller "Bolaget") informerar idag den slutligt fastställda tidplanen för den planerade vederlagsfria tilldelningen av teckningsoptioner av serie TO10 (”TO10”). Aktuell avstämningsdag till grund för tilldelningen av TO10 har fastställts till den 21 augusti 2023. Med beaktande av genomförd sammanläggning kommer innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen medföra att innehavaren tilldelas en (1) vederlagsfri TO10. En (1) TO10 ger i sin tur rätt att teckna en (1) aktie i QuiaPEG under teckningsperioden som löper mellan den 25 augusti 2023 till och med den 8 september 2023.

2023-08-09

Idag, den 9 augusti 2023, hölls extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

2023-08-07

Med anledning av den sammanläggning av aktier (”Sammanläggningen”) som bolagsstämman i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QuiaPEG”) har beslutat om och som innebar att 100 aktier sammanlades till en aktie på avstämningsdagen den 2 augusti 2023, meddelar QuiaPEG nu att omräkning av teckningsoptionerna av serie TO8 (”TO8”) respektive TO9 (”TO9”) har skett enligt följande. En teckningsoption av dessa serier ger numera rätt att teckna 0,005 (1/200) aktie i Bolaget. Det krävs således efter Sammanläggningen 200 teckningsoptioner av TO8 respektive TO9 för att teckna en (1) aktie i QuiaPEG vid de aktuella teckningsperioderna. Vidare uppgår teckningskurserna för TO8 respektive TO9 efter Sammanläggningen numera till 3,00 kronor per aktie för TO8 respektive 5,00 kronor per aktie för TO9.

2023-07-19

Den extra bolagsstämman den 6 mars 2023 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) beslutade om sammanläggning av aktier varvid 100 aktier ska sammanläggas till en (1) aktie samt om en så kallad utjämningsemission av aktier för att möjliggöra sammanläggningen. Styrelsen i Bolaget meddelar idag att aktierna i utjämningsemissionen blivit tecknade och tilldelade. Vidare meddelas att styrelsen i QuiaPEG också har beslutat att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen till onsdag den 2 augusti 2023.

2023-07-07

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman, om en riktad nyemission av aktier till Gerhard Dal, Buntel AB och Råsunda förvaltning AB (”Långivarna”) om totalt 817 772 931 aktier, varvid Långivarna kvittar del av sina fodringar gentemot Bolaget (”Riktade Kvittningsemissionen”). Styrelsen har vidare beslutat, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, om en riktad emission av 2 196 999 600 teckningsoptioner av serie TO10 till Bolaget som sedan vederlagsfritt överlåter dessa till Bolagets aktieägare i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen den 18 augusti 2023 (”TO-Emissionen”). För att praktiskt kunna genomföra TO-Emissionen har styrelsen även beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 9 augusti 2023 och föreslå att stämman beslutar om (i) att godkänna styrelsens beslut om TO-Emissionen (ii) om en minskning av aktiekapitalet samt (iii) om nödvändig ändring av bolagsordningen för att möjliggöra TO-Emissionen och aktiekapitalminskningen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras idag genom ett separat pressmeddelande.

2023-06-22

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att aktieteckningen med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 som avslutades den 25 april 2023 är registrerad hos Bolagsverket. Bolaget meddelar även att företrädesemissionen av units, vilken beslutades av den extra bolagsstämman den 6 mars 2023, nu är fullständigt registrerad hos Bolagsverket.

2023-06-15

Idag, den 15 juni 2023, hölls årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) i med adress MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Stureplan 19 i Stockholm. Till ordförande för årsstämman valdes biträdande jurist Fredrik Brusberg från MAQS Advokatbyrå.

2023-05-19

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG") som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, Uni-Qleaver, meddelar att det amerikanska patentverket (USPTO) har meddelat Notice of Allowance för beviljande av patent avseende Uni-Qleaver-plattformen. Patentet avser en patentfamilj för grundteknologin och är en viktig del av QuiaPEGs patentportfölj. Sedan tidigare har patent för grundteknologin beviljats i EU och Japan.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande