QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2022-06-02

Aktiekapitalet i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har minskats med ett belopp om 22 758 592,90 SEK från 45 517 185,80 SEK till 22 758 592,90 SEK till följd av en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Registreringen vid Bolagsverket har nu genomförts. För att minskningen slutligt ska få verkställas krävs dock Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd.

2022-05-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller "bolaget") publicerar idag sin delårsrapport för januari – mars 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

2022-05-20

Antalet aktier och röster i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har ökat med 142 241 205 till följd av den företrädesemission av units som beslutades av extra bolagsstämman den 7 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Aktierna och teckningsoptionerna i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är onsdagen den 25 maj 2022. Vidare har Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om 25 603 417,20 SEK från 42 672 362,00 SEK till 17 068 944,80 SEK till följd av en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Även minskningen av aktiekapitalet har idag registrerats vid Bolagsverket.

2022-05-11

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2022.

2022-05-10

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2022.

2022-05-06

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (’’QuiaPEG” eller ’’Bolaget’’) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units om cirka 28,4 MSEK som avslutades den 4 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). 7 796 460 units tecknades med och utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 27,4 procent av Företrädesemissionen. 20 651 781 units, vilket motsvarar cirka 72,6 procent, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till 100 procent och QuiaPEG tillförs därigenom cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader.

2022-05-03

Imorgon, den 4 maj 2022, är sista dagen för teckning i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) pågående företrädesemission av units om cirka 28,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Notera att vissa banker och förvaltare har sista dag för teckning redan idag. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

2022-04-29

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”) presenterar idag valet av en läkemedelskandidat för fortsatt utveckling av QPG-1030, en långtidsverkande pegylerad prodrog baserad på det godkända läkemedlet teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Valet baseras på nyligen genomförda farmakologiska studier i råtta och in vitro studier vilka bekräftar tidigare erhållna resultat.

2022-04-27

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("QuiaPEG" eller "Bolaget") meddelade idag att personer i ledning och styrelse har tecknat units i den pågående företrädesemissionen. Marcus Bosson (styrelseledamot/VD), Vidar Wendel-Hansen (CMO), Mats Nisson (styrelseledamot), Marek Kwiatkowski (styrelseledamot/CSO) och Lars Linzander (styrelseledamot) har tecknat units med stöd av uniträtter motsvarande totalt cirka 0,95 MSEK i den pågående företrädesemissionen i enlighet med prospektet. Därutöver har Marcus Bosson (VD) tecknat ytterligare units för 50 000 SEK. Totalt motsvarar teckningen därmed cirka 1 MSEK .

2022-04-20

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

2022-04-19

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

2022-04-11

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget"), som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att Bolaget har erhållit s.k. ”Notice of Acceptance” av det australiska patentverket. Det kommer att vara QuiaPEGs första patent att beviljas inom det kommersiellt intressanta området antikroppskonjugat (antibody drug conjugates, ADCs).

2022-04-07

Idag torsdagen den 7 april 2022 hölls extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2022-03-14

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, som under förra året uppnådde flera viktiga milstolpar, kommer att presentera bolaget på Aktiedagen den 15 mars 2022 kl. 13.30 samt vid BioStock Investor Meeting den 16 mars 2022 kl. 13.05.

2022-03-14

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget"), som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av Bolagets unika teknologiplattform, meddelar att Bolaget har förstärkt affärsutvecklingsteamet på konsultbasis med Erik Lund och Lars Öhman från Cordator Life Science AB.

2022-03-08

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.

2022-03-07

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (’’QuiaPEG’ eller ’’Bolaget’’) meddelar idag att den avser att kalla till extra bolagsstämma som ska hållas den 7 april 2022 och föreslå att stämman huvudsakligen beslutar att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 samt teckningsoptioner av serie TO7 (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 samt TO7 kan Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 22,7–74 MSEK före emissionskostnader, beroende på slutligt fastställd lösenkurs för de nya aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 och TO7. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning och befintliga aktieägare om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 10,6 procent av emissionslikviden, samt garantiåtaganden från ett antal kvalificerade investerare om resterande delar av emissionslikviden, cirka 25,4 MSEK. Emissionslikviden i Företrädesemissionen är således fullt säkerställd. Företrädesemissionen kommer att innehålla en tillkommande övertilldelningsoption motsvarande cirka 15 procent av volymen för Företrädesemissionen, därutöver kommer en begränsad riktad emission av Units att genomföras till de som ingått garantiåtaganden inom ramen för Företrädesemissionen. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp ett kompletterande brygglån om 1,5 MSEK vilket kommer att regleras efter genomförd Företrädesemission. Kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande imorgon den 8 mars 2022.

2022-03-07

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat att avbryta den av styrelsen föreslagna företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 samt teckningsoptioner av serie TO7 om cirka 38,4 MSEK som kommunicerades genom pressmeddelande den 3 februari 2022 (”Företrädesemissionen”). Beslutet har fattats efter diskussioner med samtliga involverade parter och mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden. Beslutet medför att den extra bolagsstämma som skulle äga rum idag den 7 mars 2022 ställs in. Styrelsen har samtidigt beslutat att initiera en reviderad kapitalanskaffningsprocess, huvudsakligen genom en företrädesemission av units. Villkoren för det reviderade emissionsförslaget kommer inom kort att publiceras i ett separat pressmeddelande. Därutöver planerar Bolaget att imorgon den 8 mars 2022 publicera kallelse till ny extra bolagsstämma som planeras att hållas den 7 april 2022.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande