QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2021-09-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Erik Magnusson har utsetts till ny CFO på Bolaget. Erik tillträder befattningen 1 oktober 2021.

2021-09-14

Som tidigare meddelats har styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO5 till Bolagets aktieägare. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 kommer att löpa under perioden 29 november 2021 till och med den 15 december 2021.

2021-08-31

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission (’’den Riktade Emissionen’’) av aktier och teckningsoptioner som efter fullt verkställande kommer att tillföra Bolaget en total teckningslikvid om 8,7 MSEK. Den Riktade Emissionen genomförs i två steg mot bakgrund av den pågående registreringsprocessen med att minska kvotvärdet för Bolagets aktier. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett större antal svenska och utländska investerare. Bolaget har också beslutat att emittera konvertibler (”Konvertiblerna”) till ett sammanlagt belopp om 7,5 MSEK till vissa av Bolagets fordringshavare med betalning genom kvittning. Bolaget har samtidigt även fattat beslut om att emittera och tilldela en (1) teckningsoption av serie TO5 till Bolagets befintliga aktieägare per varje fem (5) ägda aktier per den avstämningsdag som bestäms av styrelsen.

2021-08-30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG"), som utvecklar versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, meddelade idag att Celares GmbH, som på uppdrag av QuiaPEG utvecklar en uppskalningsbar process för produkter baserade på QuiaPEGs Uni-Qleaver®-teknologi, har tillverkat första batchen av QPG-1029 (peg-liraglutid) som ska användas för farmakokinetiska studier i minigris.

2021-08-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för april – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

2021-08-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att bolaget har erhållit s.k. ”Notice of Allowance” av det europeiska patentverket (EPO) för den frisättningsbara teknologiplattformen Uni-Qleaver®.

2021-08-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Nils Owe Engström har utsetts till ny CFO på QuiaPEG. Han börjar omgående.

2021-08-04

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG"), som utvecklar versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, meddelar idag att det optionsavtal som ingicks med det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (”SNBio”) i maj 2020 förlängs under en begränsad tid. I samband med förlängningen erlägger SNBio en avgift till QuiaPEG. Förlängningen innebär att SNBio´s utvärdering av en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av QuiaPEGs frisättningsbara aktiverade PEGs från teknologiplattformen Uni-Qleaver®, fortsätter.

2021-07-05

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), presenterar idag positiva resultat från en preklinisk s.k. Proof-of-Concept studie av QPG-1030, en långtidsverkande, pegylerad prodrog baserad på teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Studien visar att behandlingseffekten av QPG-1030 var signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog som genomgår klinisk prövning med dosering en gång per vecka för behandling av SBS.

2021-06-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget fått kännedom om att ett konsortium huvudsakligen bestående av några av Bolagets styrelseledamöter, Bolagets VD samt Chief Medical Officer (CMO), har förvärvat återstående aktier av en tidigare större extern aktieägare i Bolaget.

2021-06-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB höll tisdagen den 15 juni 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

2021-06-10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag efter en ömsesidig överenskommelse genomfört en återbetalning av sammanlagt ca 8,2 MSEK avseende utestående konvertibelt lån inklusive ränta lämnat av Formue Nord Fokus A/S den 17 juli 2019. Förfallodagen för det aktuella konvertibla lånet var den 18 juli 2021. Medlen för återbetalning kommer huvudsakligen från en av QuiaPEG externt upptagen kredit om ca 8 miljoner kronor.

2021-05-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – mars 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

2021-05-21

Som framgår av tidigare utskickad kallelse till årsstämman den 15 juni 2021, föreslår valberedningen nyval av två ledamöter till styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. De två föreslagna ledamöterna är Stig Løkke Pedersen och Per S Thoresen, båda med mångårig erfarenhet av såväl läkemedelsindustrin som riskkapitalmarknaden.

2021-05-14

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 juni 2021.

2021-04-29

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), presenterar idag positiva resultat från den första prekliniska studien av QPG-1030, pegylerat teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Studien indikerar att bolaget skulle kunna utveckla en behandling för SBS med dosadministrering en gång per vecka, istället för varje dag som är fallet för teduglutid, det idag enda godkända läkemedlet för SBS.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande