QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-06-03

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (’’QuiaPEG” eller ’’Bolaget’’) har som tidigare kommunicerats slutfört den företrädesemission av units som tillförde Bolaget cirka 28,4 MSEK, före emissionskostnader, vilket offentliggjordes den 6 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). Varje unit i Företrädesemissionen bestod av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner serie TO 6 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 7 (”Unit”). 

Nu genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, en kvittningsemission om totalt 1 869 866 Units, motsvarande 9 349 330 aktier, 7 479 464 teckningsoptioner av serie TO6 samt 7 479 464 teckningsoptioner av serie TO7, till garanterna i Företrädesemissionen[1] ("Garantiemissionen"). Teckningskursen i Garantiemissionen är, i enlighet med garantiavtalen, 1 SEK per Unit, vilket motsvarar 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO6 respektive TO7 emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen i Garantiemissionen motsvarar priset per aktie i Företrädesemissionen, och styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Betalning sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning.

Som kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna i enlighet med garantiåtagandena rätt till en kontant garantiersättning motsvarande sju och en halv (7,5) procent av garantibeloppet, samt rätt till en garantiersättning i form av nyemitterade Units motsvarande sju och en halv (7,5) procent av garantibeloppet. Garantiersättningen till Biocyclica Holding AB, vilket är ett bolag som ägs av styrelseledamot Mats Nilsson, ska dock enligt garantiåtagandena endast erläggas kontant. Den totala garantiersättningen uppgår således till 3 815 721 SEK, varav 1 869 866 SEK erläggs genom nyemitterade Units i QuiaPEG och 1 945 878 SEK erläggs i kontanter.

Mot denna bakgrund har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2021, beslutat om Garantiemissionen som omfattar totalt 1 869 866 Units riktad till totalt 21 av de 22 garanterna i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets åtaganden mot garanterna i enlighet med de garantiåtaganden som ingåtts till förmån för Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Information om garanterna anges i det prospekt avseende Företrädesemissionen som Bolaget publicerat den 19 april 2022.

Aktiekapitalet i QuiaPEG kommer efter registrering av Garantiemissionen att öka med 934 933 SEK till 23 693 525,90 SEK, och det totala antalet utestående aktier och röster i QuiaPEG kommer initialt att öka med 9 349 330 aktier och röster till 236 935 259 aktier och röster. Utspädningseffekten med anledning av Garantiemissionen uppgår således till cirka 3,9 procent.


[1] Dock ej Biocyclica Holding AB.

Ladda ner QuiaPEG beslutar om riktad kvittningsemission till garanter i företrädesemissionen (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande