QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2016-06-21

Lucent Oil AB har den 24 maj 2016 tecknat en avsiktsförklaring med HEAD Engineering AB där HEAD Engineering AB har för avsikt att förvärva verksamheten i Lucent Oil AB inklusive dotterbolaget Phoenix Collector Ltd. Köpeskillingen i avsiktsförklaringen är en kontant betalning mellan 15 – 22 miljoner kronor. Köpeskillnadens slutnivå är ännu inte förhandlad men intervallet speglar historisk resultatnivå på kvarvarande verksamhet inom koncernen och återanskaffningsvärde av koncernens tillgångar.

2016-06-20

Sista dag för handel i bolagets teckningsoptioner, LUCE TO 1, är den 28 juni 2016.

2016-06-09

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ) har den 8 juni 2016 hållit årsstämma

2016-05-17

Lucent Oil AB har utgivit 2 500 000 teckningsoptioner av serie 2, varav 2 300 000 har tecknats av ledande befattningshavare och anställda i moderbolaget Lucent Oil AB och dotterbolaget Phoenix Collector Ltd.

2016-05-11

Lucent Oil AB:s årsredovisning för 2015 finns tillgänglig på företagets webbsidor från och med idag, på www.lucentoil.com under menyn Finansiell information.

2016-05-10

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2016 kl 16:00 på Alga Styrinvest AB´s kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

2016-04-19

Löptiden för Lucent Oils AB:s teckningsoptioner av serie 1 (TO1) går ut den 30 juni 2016. Innehavare som önskar utnyttja optionerna måste göra detta senast den 30 juni 2016. Tjugo (20) teckningsoptioner av serie 1 medför rätt att teckna en (1) aktie till priset 4,50 kr per aktie.

2016-02-12

Av Lucent Oil’s utestående teckningsoptioner av serie TO 1 har 100 000 teckningsoptioner nyttjas för teckning av 5 000 aktier. Lucent Oil tillförs därmed 22 500 kronor. De nytecknade aktierna har registreras på Bolagsverket. Efter registreringen uppgår aktiekapitalet till 2 548 440 kronor fördelat på 2 123 700 aktier.

2015-08-27

Perioden januari - juni 2015 i sammandrag

2015-06-10

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ) har den 8 juni 2015 hållit årsstämma.

2015-05-11

Lucent Oil AB:s årsredovisning för 2014 finns tillgänglig på företagets webbsidor från och med idag, på www.lucentoil.com under menyn Finansiell information.

2015-05-08

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 juni 2015 kl 16:00 på Alga Styrinvest AB´s kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande