QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2016-11-01

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma i Lucent Oil AB den 1 december 2016. På stämman föreslår styrelsen beslut kring två huvudsakliga punkter.

2016-10-28

Lucent Oil AB har den 27 oktober 2016 tecknat ett avtal om försäljning av moderbolagets verksamhet och dotterbolaget Lucent Holding AB inkl OY Phoenix Collector Ltd till GVI Ltd, UAE u.b.v. Den preliminära köpeskillingen beräknas uppgå till 16,5 miljoner kronor. Köparen har erlagt en handpenning på 1,5 miljoner kronor. På tillträdesdagen den 5 december 2016 ska 13,5 miljoner kronor av köpeskillingen erläggas och resterande köpeskilling den 6 februari 2017. Lucent Oil AB har erhållit borgen som säkerhet för köparens fullgörande på tillträdesdagen. Försäljningen är villkorad av ett godkännande på en extra bolagsstämma som planeras hållas den 1 december 2016.

2016-08-31

Perioden januari - juni 2016 i sammandrag.

2016-08-16

Lucent Oil AB informerade marknaden den 21 juni 2016 om att Lucent Oil AB tecknat en avsiktsförklaring med HEAD Engineering AB avseende försäljning av verksamheten i Lucent Oil AB inklusive dotterbolaget Phoenix Collector Ltd till Head Engineering AB.

2016-07-19

Ökningen av aktiekapitalet, efter teckning av Lucent Oil AB:s teckningsoptioner av serie 1 och serie 2, är nu registrerad hos Bolagsverket.

2016-07-04

Den 30 juni 2016 var den sista dagen att teckna Lucent Oil AB:s teckningsoptioner av serie 1 och serie 2. Ytterligare 551 227 aktier har tecknats genom utnyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 1 och serie 2. Bolaget tillförs därmed 2 478 022 kr.

2016-06-21

Med hänsyn till dagens pressmeddelande från Lucent Oil, flyttas handeln med bolagets aktie (LUCE) och teckningsoption (LUCE TO 1) tillsvidare till AktieTorgets observationslista.

2016-06-21

Lucent Oil AB har den 24 maj 2016 tecknat en avsiktsförklaring med HEAD Engineering AB där HEAD Engineering AB har för avsikt att förvärva verksamheten i Lucent Oil AB inklusive dotterbolaget Phoenix Collector Ltd. Köpeskillingen i avsiktsförklaringen är en kontant betalning mellan 15 – 22 miljoner kronor. Köpeskillnadens slutnivå är ännu inte förhandlad men intervallet speglar historisk resultatnivå på kvarvarande verksamhet inom koncernen och återanskaffningsvärde av koncernens tillgångar.

2016-06-20

Sista dag för handel i bolagets teckningsoptioner, LUCE TO 1, är den 28 juni 2016.

2016-06-09

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ) har den 8 juni 2016 hållit årsstämma

2016-05-17

Lucent Oil AB har utgivit 2 500 000 teckningsoptioner av serie 2, varav 2 300 000 har tecknats av ledande befattningshavare och anställda i moderbolaget Lucent Oil AB och dotterbolaget Phoenix Collector Ltd.

2016-05-11

Lucent Oil AB:s årsredovisning för 2015 finns tillgänglig på företagets webbsidor från och med idag, på www.lucentoil.com under menyn Finansiell information.

2016-05-10

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2016 kl 16:00 på Alga Styrinvest AB´s kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

2016-04-19

Löptiden för Lucent Oils AB:s teckningsoptioner av serie 1 (TO1) går ut den 30 juni 2016. Innehavare som önskar utnyttja optionerna måste göra detta senast den 30 juni 2016. Tjugo (20) teckningsoptioner av serie 1 medför rätt att teckna en (1) aktie till priset 4,50 kr per aktie.

2016-02-12

Av Lucent Oil’s utestående teckningsoptioner av serie TO 1 har 100 000 teckningsoptioner nyttjas för teckning av 5 000 aktier. Lucent Oil tillförs därmed 22 500 kronor. De nytecknade aktierna har registreras på Bolagsverket. Efter registreringen uppgår aktiekapitalet till 2 548 440 kronor fördelat på 2 123 700 aktier.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande