QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2021-04-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB meddelar idag utfallet av teckningen av de teckningsoptioner av serie 2021/24:1 respektive 2021/24:2 som emitterades på extra bolagsstämma 23 mars 2021. Ledande befattningshavare, anställda och styrelseledamöter har tecknat totalt 2 700 000 teckningsoptioner berättigade till nyteckning av 2 700 000 aktier i bolaget varvid aktiekapitalet vid full teckning kan öka med högst 2 430 000 kronor.

2021-03-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB höll den 23 mars 2021 extra bolagsstämma. Mot bakgrund av spridningen av viruset som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman fattade följande huvudsakliga beslut.

2021-03-12

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB meddelar idag att registrering av nyemitterade aktier genom teckning av teckningsoptioner av serie TO 4 är genomförd vid Bolagsverket.

2021-03-05

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 mars 2021.

2021-02-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – december 2020. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2021-02-22

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (“QuiaPEG”) genomförde i juli 2020 en företrädesemission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 4 pågick under perioden från och med den 20 januari 2021 till och med 17 februari 2021 och har således avslutats. Totalt nyttjades 5 129 700 teckningsoptioner av serie TO 4 för teckning, innebärande en nyttjandegrad om cirka 95,6 procent.

2021-02-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag att delar av styrelse och ledning har utnyttjat sina fulla andelar av teckningsoptioner av serie TO 4 till en sammanlagd volym av 569 290 TO 4/aktier motsvarande en sammanlagd teckning om cirka 0,7 MSEK (1,20 SEK per aktie). Detta utgör cirka 10,6 procent av det totala antalet utgivna optioner av serie TO 4

2021-01-20

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (“QuiaPEG eller “Bolaget”) genomförde i juli 2020 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner av serie TO 4. Idag, den 20 januari 2021, inleds teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO 4. Teckningsperioden pågår till och med onsdagen den 17 februari 2021.

2021-01-19

Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO 4 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har fastställts till 1,20 kronor i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) aktie i QuiaPEG under perioden 20 januari 2020 till och med den 17 februari 2021.

2020-11-27

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – september 2020. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2020-10-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Kajsa Grafström har utsetts till ny CFO på QuiaPEG och dess dotterbolag. Hon börjar omgående.

2020-10-21

I enlighet med beslut vid årsstämman den 22 juni 2020 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), ska de tre ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses genom att Bolagets två röstmässigt största aktieägare per den 30 juli 2020 äger rätt att vardera utse en ledamot i valberedningen. Då Bolagets största aktieägare avböjt att utse ledamot till valberedningen får därför Marcus Bosson, i egenskap av tredje största aktieägare i Bolaget, utse en ledamot. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som också ska vara sammankallande.

2020-10-14

Hösten har kommit på allvar, och det är dags att ge en uppdatering om framstegen i vår verksamhet, samtidigt som vi återigen vill tacka befintliga aktieägare för visat förtroende och hälsa alla nya investerare som tillkom vid nyemissionen i somras varmt välkomna till QuiaPEG.

2020-08-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – juni 2020. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2020-08-21

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier och teckningsoptioner (serie TO 4 ) inleds idag, 21 augusti 2020, på Nasdaq First North Growth Market.

2020-08-20

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("QuiaPEG" eller "Bolaget") meddelar idag att registrering av nyemitterade aktier genom konvertering av konvertibler är genomförd hos Bolagsverket.

2020-08-11

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) publicerar idag etttilläggsdokument mot bakgrund av det listbyte till Nasdaq First North Growth Market som Bolaget tidigare meddelat.

2020-08-07

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) byter lista till NasdaqFirst North Growth Market och avnoteras från Spotlight Stock Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 21 augusti 2020.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande