QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-04-19

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.


Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (’’QuiaPEG’ eller ’’Bolaget’’) publicerar idag den 19 april 2022 ett prospekt ("Prospektet") med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 samt teckningsoptioner av serie TO7 ("Units") som beslutades av en extra bolagsstämma den 7 april 2022 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

QuiaPEG genomför Företrädesemissionen för att finansiera fortsatt utveckling av läkemedelsprojektet QPG-1030, utöka den operativa verksamheten, affärsutveckling/ licensförsäljning samt förbättring av kapitalstrukturen. Genom Företrädesemissionen tillförs QuiaPEG, vid full teckning, initialt cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 tillförs Bolaget ytterligare cirka 22,7 - 74,0 MSEK (beroende på slutligt fastställd kurs för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna). Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Utöver Företrädesemissionen kan styrelsen i Bolaget komma att besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2021, om en övertilldelningsemission i form av en riktad emission av Units om initialt ytterligare högst cirka 5 MSEK under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas (”Övertilldelningsemissionen”). Eventuellt beslut om Övertilldelningsemissions beräknas fattas av styrelsen omkring den 6 maj 2022.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 19 april 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets och Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.quiapeg.com, www.aqurat.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Aqurat Fondkommision AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedlar att kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-684 058 00.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

  • 20 – 29 april 2022 - Handel i uniträtter
  • 20 april 2022 - 4 maj 2022 – Teckningsperiod för Företrädesemissionen
  • 20 april 2022 - Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel i betalda tecknade units (BTU)
  • 6 maj 2022 – Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall
  • 19 oktober 2022 – 2 november 2022 - Lösenperiod teckningsoptioner av serie TO6
  • 11 april – 25 april 2023 - Lösenperiod teckningsoptioner av serie TO7

Rådgivare

Corpura Fondkomission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.


Ladda ner QuiaPEG offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande