QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-04-27

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("QuiaPEG" eller "Bolaget") meddelade idag att personer i ledning och styrelse har tecknat units i den pågående företrädesemissionen. Marcus Bosson (styrelseledamot/VD), Vidar Wendel-Hansen (CMO), Mats Nisson (styrelseledamot), Marek Kwiatkowski (styrelseledamot/CSO) och Lars Linzander (styrelseledamot) har tecknat units med stöd av uniträtter motsvarande totalt cirka 0,95 MSEK i den pågående företrädesemissionen i enlighet med prospektet. Därutöver har Marcus Bosson (VD) tecknat ytterligare units för 50 000 SEK. Totalt motsvarar teckningen därmed cirka 1 MSEK .


EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 7 april 2022 att genomföra en företrädesemission av units om cirka 28,4 MSEK ("Företrädesemissionen"). Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses blanda annat användas till fortsatt utveckling av läkemedelsprojektet QPG-1030 och affärsutveckling/licensförsäljning. Bolaget har sedan tidigare erhållit teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK från styrelse, ledning och nuvarande aktieägare samt emissionsgarantier om cirka 25,4 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen förväntas tillföra bolaget 28,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Sista dag för teckning är 4 maj 2022.

Rådgivare
Corpura Fondkomission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen som inbegriper Företrädesemissionen.

Ladda ner Personer i ledning och styrelse har tecknat units i pågående företrädesemission (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande