QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-12-29

I enlighet med beslut vid årsstämman den 15 juni 2021 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), ska de tre ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2022 utses genom att Bolagets två röstmässigt största aktieägare per den 30 september 2021 äger rätt att vardera utse en ledamot i valberedningen. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som också ska vara sammankallande. De två största aktieägarna i Bolaget som förklarat sig villiga att utse ledamot i valberedningen har varit Marek Kwiatkowski och Marcus Bosson.
 
Mot bakgrund av ovan angivna principer har berörda aktieägare och styrelsen i Bolaget utsett följande ledamöter i valberedningen inför QuiaPEGs årsstämma 2022:
 

  • Gustav Lidén, utsedd av Marek Kwiatkowski
  • Vidar Wendel-Hansen, utsedd av Marcus Bosson
  • Steen Krøyer, utsedd av styrelsen

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2022 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma, principer för valberedning samt val av revisorer och revisorsarvoden.
 
QuiaPEGs årsstämma 2022 kommer att äga rum i Stockholm den 9 juni 2022. Tid och lokal för stämman kommer att meddelas i samband med att kallelsen publiceras.
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till namn på ledamöter till styrelsen i QuiaPEG, är välkomna att göra så till valberedningen via e-post till: info@quiapeg.com, eller med brev till: QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, Att: Valberedningen, Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 9 april 2022.

Ladda ner Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande