QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-02-25

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – december 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.


Väsentliga händelser under perioden

 • I oktober meddelades att första dag för handel i teckningsoptioner av serien T05 bestämts till 8 oktober 2021.
 • I november presenterade bolaget positiva resultat från en preklinisk studie i minigrisar av QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studien utvärderade för första gången i ett större djurslag de farmakokinetiska egenskaperna av QPG-1029 efter intravenös och subkutan administrering.
 • I november meddelades att teckningskursen i TO5 fastställts till 0,5 SEK per aktie.
 • I november meddelades också att bolaget erhållit garantiåtaganden om 80%, motsvarande ca 7 MSEK, av TO5 av ett antal investerare.
 • I december rapporterades att bolaget erhållit sk ”notice of allowance” för patent i USA avseende ett större antal GLP-1/GLP2-analoger i kombination med Uni-Qleaver, bland annat QPG-1029 och QPG-1030.
 • I december meddelades också att bolaget tillförs totalt ca 7,0 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner i TO5 samt en riktad nyemission.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I februari 2022 beslutade styrelsen att föreslå en företrädesemission av units om ca 38,4 MSEK före emissionskostnader, säkerställd till 75%. I varje unit ingår även teckningsoptioner av serie TO6 och TO7, vilka kan komma att tillföra bolaget ytterligare kapital, högst 28,8-85,3 MSEK före emissionskostnader.

Koncernen i sammandrag perioden oktober – december 2021

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 370 (-6 120) KSEK
 • Räntekostnaderna uppgick till -525 (-544) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6 895 (-6 663) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning för kvartalet uppgick till -0,09 (-0,12) SEK

Koncernen i sammandrag för perioden januari – december 2021

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 216 (1 861) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 569 (-24 934) KSEK
 • Räntekostnaderna uppgick till -2 431 (-2 776) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -20 000 (-27 710) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,32 (-0,67) SEK
 • Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 23 764 (20 542) KSEK
 • Likvida medel i koncernen vid periodens slut uppgick till 5 341 (8 588) KSEK
 • Räntebärande skulder vid periodens slut uppgick till 17 799 (5 426) KSEK

VD-ord

Under 2021 uppnåddes ett antal viktiga milstolpar för QuiaPEG. Vi slutförde arbetet med att optimera tillverkningsprocessen för den frisättningsbara teknikplattformen Uni-Qleaver. Tillsammans med teamet hos samarbetspartnern Celares GmbH har väsentliga förbättringar av syntesprocessen genomförts, vilket innebär att den nu kan skalas upp på ett effektivt sätt.
 
Vi fortsatte utvecklingen av modellprojektet QPG-1029, peg-liraglutid, och kunde presentera positiva resultat från studien i minigrisar av QPG-1029, för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studien utvärderade för första gången i ett större djurslag de farmakokinetiska egenskaperna av QPG-1029 efter intravenös och subkutan administrering. QuiaPEGs målsättning med QPG-1029 är att utöka doseringsintervallet för behandling med liraglutid från ett dygn till en vecka.
 
Vi har under året även erhållit s.k. proof-of-concept i vårt andra läkemedelsprojekt QPG-1030, en långtidsverkande, pegylerad prodrog baserad på teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS).
 
Patentsituationen stärktes då den europeiska patentmyndigheten EPO beviljade ett patent för Uni-Qleaver samtidigt som vi erhöll s.k. Notice of Allowance av den amerikanska patentmyndigheten avseende ett större antal GLP-1/GLP2-analoger i kombination med Uni-Qleaver, bland annat QPG-1029 och QPG-1030. 
 
QuiaPEG har nu etablerat POC för två läkemedelsprojekt och båda projekten är förbättrade versioner av redan befintliga läkemedel med s.k. block-buster potential, dvs årlig marknadspotential på mer än en miljard dollar. 
 
Vi har även etablerat en uppskalningsbar process för Uni-Qleaver® samt en, som vi bedömer det, stark och växande patentportfölj. Vi kommer därför att lägga vår kraft framöver på licensaffärer. Med ett förstärkt team på affärsutvecklingssidan är målsättningen att utlicensiera QPG-1029, attrahera en samarbetspartner för QPG-1030 och erbjuda licenser för Uni-Qleaver till olika läkemedelsbolag samtidigt som vi fortsätter utvecklingen av QPG-1030.
 
Finansiell kalender

 • Delårsrapport för kvartal 1 2022 publiceras den 23 maj 2022
 • Årsstämma 2022 hålls den 9 juni 2022
 • Delårsrapport för kvartal 2 2022 publiceras den 23 augusti 2022
 • Delårsrapport för kvartal 3 2022 publiceras den 24 november 2022
Ladda ner Delarsrapport QPHAB 2021 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande