QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-04-20

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.


Idag inleds teckningsperioden i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (’’QuiaPEG” eller ’’Bolaget’’) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 samt teckningsoptioner av serie TO7 ("Units") som beslutades av en extra bolagsstämma den 7 april 2022 ("Företrädesemissionen") och i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse att teckna Units.

QuiaPEG genomför Företrädesemissionen för att finansiera fortsatt utveckling av läkemedelsprojektet QPG-1030, utöka den operativa verksamheten, affärsutveckling/ licensförsäljning samt förbättring av kapitalstrukturen. Genom Företrädesemissionen tillförs QuiaPEG, vid full teckning, initialt cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 och teckningsoptionerna av serie TO7 tillförs Bolaget ytterligare cirka 22,7-74,0 MSEK (beroende på slutligt fastställd kurs för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna). Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Utöver Företrädesemissionen kan styrelsen i Bolaget komma att besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2021, om en övertilldelningsemission i form av en riktad emission av Units om initialt ytterligare högst cirka 5 MSEK under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas (”Övertilldelningsemissionen”). Eventuellt beslut om Övertilldelningsemissionen beräknas fattas av styrelsen omkring den 6 maj 2022.

För fullständig information om Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hänvisas till det prospektet som upprättats och publicerats av styrelsen med anledning av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattar högst 28 448 241 Units motsvarande högst 142 241 205 aktier, högst 113 792 964 teckningsoptioner av serie TO6 samt högst 113 792 642 teckningsoptioner av serie TO7. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fem (5) nya aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6 samt fyra (4) teckningsoption av serie TO7. Teckningskursen är 1 SEK per Unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie.
 
Teckningsoptionerna av serie TO6 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 19 oktober – 2 november 2022 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 30 september – 14 oktober 2022. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotvärdet (d.v.s. 0,1 SEK kvotvärdet baserat på de minskningar av aktiekapitalet som föreslås av styrelsen) eller överstiga 0,3 SEK per aktie.
 
Teckningsoptionerna av serie TO7 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 11 – 25 april 2023 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 23 mars – 6 april 2023. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotvärdet (d.v.s. 0,1 SEK baserat på de minskningar av aktiekapitalet som föreslås av styrelsen) eller överstiga 0,35 SEK per aktie.

Övertilldelningsemissionen
För att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen och därigenom möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie samt att tillföra Bolaget ytterligare kapital kan styrelsen i Bolaget komma att besluta om en Övertilldelningsemission av Units. Övertilldelningsemissionen omfattar högst 5 000 000 Units motsvarande högst 25 000 000 aktier, högst 20 000 000 teckningsoptioner av serie TO6 samt högst 20 000 000 teckningsoptioner av serie TO7. Emission av Units genom Övertilldelningsemissionen sker med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 15 juni 2021.
 
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

  • 20 - 29 april 2022 - Handel i uniträtter
  • 20 april 2022 - 4 maj 2022 – Teckningsperiod för Företrädesemissionen
  • 20 april 2022 - Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel i betalda tecknade units (BTU)
  • 6 maj 2022 - Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall
  • 19 oktober 2022 – 2 november 2022 - Lösenperiod teckningsoptioner av serie TO6
  • 11 april – 25 april 2023 - Lösenperiod teckningsoptioner av serie TO7

Prospekt
Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets och Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.quiapeg.com, www.aqurat.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Aqurat Fondkommision AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedlar att kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-684 058 00.

Rådgivare
Corpura Fondkomission AB är finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen.


Ladda ner Idag inleds teckningsperioden i QuiaPEGs fullt säkerställda företrädesemission (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande