QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-04-07

Idag torsdagen den 7 april 2022 hölls extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en företrädesemission emission av units på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

  • Företrädesemissionen omfattar högst 28 448 241 units. Aktieägarna erhåller en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
  • Varje unit består av av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6 samt fyra (4) teckningsoptioner av serie TO7. Företrädesemissionen omfattar således högst 142 241 205 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 28 448 241,00 kronor, högst 113 792 964 teckningsoptioner av serie TO6 och högst 113 792 964 teckningsoptioner av serie TO7. Varje teckningsoption berättigar till framtida teckning av en (1) aktie i bolaget.
  • Teckningskursen per Unit ska vara 1,00 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie och ska erläggas kontant.
  • Avstämningsdag är den 14 april 2022. Teckning av Units ska ske från och med den 20 april 2022 till och med den 4 maj 2022.

Som ett led i att möjliggöra företrädesemissionen av units fattade aktieägarna, i enlighet med styrelsens förslag, även följande beslut vid stämman:

  • Minskning av bolagets aktiekapital med 25 603 417,20 kronor. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,50 kronor till 0,20 kronor per aktie (minskning 1).
  • Att anta en ny bolagsordning.
  • Ytterligare en minskning av bolagets aktiekapital med högst 27 359 114,90 kronor. Minskningen genomförs utan indragning av aktier och i sådan utsträckning inom ramen för högsta minskningsbeloppet att aktiens kvotvärde ändras till 0,10 kronor per aktie (minskning 2).
  • Att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en s.k. övertilldelningsoption bestående av en emission av ytterligare högst 5 000 000 Units. Syftet med övertilldelningsoptionen är att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen.

Samtliga ovan omnämnda beslutsförslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.quiapeg.com.

Vid stämman var 13 111 149 aktier representerade, vilket motsvarar cirka 15,4 procent av det totala antalet aktier.

Ladda ner Kommuniké från extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande