QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-06-09

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB har idag torsdagen den 9 juni 2022 hållit årsstämma. Stämman genomfördes enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.


Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 i enlighet med avgiven årsredovisning.
Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under 2021 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en styrelsesuppleant. Årsstämman beslutade, i enlighet valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Steen Krøyer, Lars Linzander, Stig Løkke Pedersen och Per S Thoresen samt nyval av Vidar Wendel-Hansen som styrelsesuppleant. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Noterades att Marcus Bosson, Mats Nilsson och Marek Kwiatkowski hade avböjt omval.

Per S Thoresen valdes (nyval) till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Margareta Kleberg som bolagets revisor.

Arvode till styrelsen etc.
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt valberedningens förslag.

Fastställande av principer för valberedningen
Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www. quiapeg.com.

Ladda ner Kommuniké från årsstämma 2022 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande