QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-05-06

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (’’QuiaPEG” eller ’’Bolaget’’) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units om cirka 28,4 MSEK som avslutades den 4 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). 7 796 460 units tecknades med och utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 27,4 procent av Företrädesemissionen. 20 651 781 units, vilket motsvarar cirka 72,6 procent, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till 100 procent och QuiaPEG tillförs därigenom cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader.


EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Utfallet i Företrädesemissionen
7 712 111 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 27,1 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 84 349 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av Företrädesemissionen. Slutligen tecknades 20 651 781 units av emissionsgaranter, vilket motsvarar cirka 72,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades således till totalt 100 procent. Varje unit i Företrädesemissionen består av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner serie TO 6 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 7. Sammanlagt tecknades 28 448 241 units, innehållandes 142 241 205 aktier och 113 792 964 teckningsoptioner serie TO 6 och 113 792 964 teckningsoptioner serie TO 7. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 7,3 MSEK, varav kostnader för garanter uppgår till cirka 3,8 MSEK.
 
Teckning och tilldelning
Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 19 april 2022 (”Prospektet”). Besked om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter sker genom meddelande på separat utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
 
Aktier och aktiekapital
Som framgick av Prospektet beslutade extra bolagsstämman den 7 april 2022, som ett led i Företrädesemissionen, att genomföra en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen kommer att genomföras i två steg. I steg 1 har Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om 25 603 417,20 SEK från 42 672 362,00 SEK till 17 068 944,80 SEK, varvid aktiens kvotvärde minskats från 0,50 SEK till 0,20 SEK. I ett separat steg (steg 2) kommer vidare Bolagets aktiekapital att minskas med ett belopp om ytterligare högst 27 359 114,90 SEK. Det exakta minskningsbeloppet kommer att uppgå till sådant belopp som krävs för att aktiens kvotvärde ska sänkas från 0,20 SEK till 0,10 SEK. Verkställandet av minskningen i steg 2 kommer (till skillnad från minskningen i steg 1) att kräva formellt tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.
 
Genom Företrädesemissionen, och efter minskningen enligt steg 1, ökar QuiaPEGs aktiekapital initialt med 28 448 241 SEK[1] genom utgivande av 142 241 205 aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen, och minskningen enligt steg 1, uppgår aktiekapitalet i Bolaget således till 45 517 185,80 SEK[2], och antalet aktier uppgår till 227 585 929 aktier.
 
Betalda tecknade units (”BTU”)
Handel med BTU sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 20, 2022.
 
Teckningsoptioner serie TO 6
Teckningsoptionerna av serie TO6 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 19 oktober – 2 november 2022 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 30 september – 14 oktober 2022. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotvärdet (d.v.s. 0,10 SEK kvotvärdet baserat på de minskningar av aktiekapitalet som föreslås av styrelsen) eller överstiga 0,30 SEK per aktie.
 
Teckningsoptioner serie TO 7
Teckningsoptionerna av serie TO7 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 11 – 25 april 2023 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 23 mars – 6 april 2023. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotvärdet (d.v.s. 0,10 SEK baserat på de minskningar av aktiekapitalet som föreslås av styrelsen) eller överstiga 0,35 SEK per aktie.
 
Rådgivare
Corpura Fondkomission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till QuiaPEG i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.


[1] Baserat på ett kvotvärde om 0,20 SEK per aktie.
[2] Baserat på ett kvotvärde om 0,20 SEK per aktie.Ladda ner QuiaPEG offentliggör utfall i företrädesemission (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande