QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2022-05-23

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller "bolaget") publicerar idag sin delårsrapport för januari – mars 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.


Väsentliga händelser under första kvartalet (1 januari – 31 mars 2022)
• I januari 2022 erhöll bolaget ett s.k. ”Notice of Acceptance” om beviljande av patent i Australien.

• I februari 2022 beslutade styrelsen att föreslå en företrädesemission av units om ca 38,4 MSEK före emissionskostnader, säkerställd till 75%. I varje unit ingår även teckningsoptioner av serie TO6 och TO7, vilka kan komma att tillföra bolaget ytterligare kapital, högst 28,8-85,3 MSEK före emissionskostnader.

• I mars meddelade bolaget att man avbryter den tidigare planerade företrädesemissionen för att i stället presentera ett reviderat förslag inom kort.

• I mars 2022 beslutade styrelsen om ett reviderat förslag om en företrädesemission av units om ca 28,4 MSEK före emissionskostnader, säkerställd till 100%. I varje unit ingår även teckningsoptioner av serie TO6 och TO7.

• I mars meddelade bolaget också att man fokuserar på licensaffärer genom att förstärka affärsutvecklingsteamet på konsultbasis med Erik Lund och Lars Öhman från Cordator Life Science AB.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• I april 2022 erhöll bolaget ett s.k. ”Notice of Acceptance” om beviljande av patent i Australien inom antikroppskonjugat (antibody drug conjugates, ADCs), vilket är bolagets första patent inom ADC.

• I april offentliggjordes prospektet med anledning av den förestående, fullt garanterade, företrädesemissionen.

• I april tillkännagavs val av läkemedelskandidat för särläkemedelsprojektet QPG-1030 (peg-teduglutid)

• I maj meddelades resultatet från företrädesemissionen, där drygt 27% av emissionen tecknades med och utan stöd av uniträtter, medan knappt 73% tecknades av emissionsgaranter.

Resultat och finansiell ställning – perioden januari-mars

Koncernens siffror i sammandragjan-marjan-dec
KSEK202220212021
Rörelsens intäkter1)1 1502 4908 729
Rörelsens kostnader-5 936-5 752-26 297
Rörelseresultat (EBIT)-4 786-3 262-17 569
Finansnetto-576-548-2 431
Resultat efter skatt-5 362-3 811-20 000
Res./aktie före utspädning, SEK-0,06-0,07-0,32
Nettokassaflöde-5 260-2 594-1 247
Likvida medel vid periodens utgång815 9945 341
1) varav aktiverat arbete för egen räkning1 1402 4908 514

 
VD-ord
Under första kvartalet låg vårt fokus på affärsutveckling, läkemedelsprojektet QPG-1030 samt säkerställandet av bolagets fortsatta finansiering.

Med viktiga milstolpar uppnådda under förra året beslöt QuiaPEG under första kvartalet att förstärka affärsutvecklingsteamet genom att anlita Cordator Life Science AB, som är specialiserat på affärsutveckling och utlicensieringar. QuiaPEG har idag ett antal upparbetade kontakter och pågående diskussioner med läkemedelsbolag som visat intresse för bolagets utvecklingsprojekt och/eller teknikplattformen Uni-Qleaver. Målsättningen med arbetet är att sluta ett eller flera samarbetsavtal under innevarande år.

Parallellt med affärsutvecklingsarbetet fortskred aktiviteterna vid laboratoriet i Uppsala och efter periodens utgång kunde vi presentera val av läkemedelskandidat för fortsatt utveckling av QPG-1030, en långtidsverkande, pegylerad prodrog baserad på det godkända läkemedlet teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Valet baseras på nyligen genomförda farmakologiska studier i råtta och in vitro studier vilka bekräftar tidigare erhållna resultat.
Tidigare resultat har visat att behandlingseffekten av QPG-1030 är signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog som genomgår klinisk prövning med dosering en gång per vecka för behandling av SBS. Även en bioanalytisk metod för kvantifiering av teduglutid i råttplasma har tagits fram under processen.

Målsättningen med QPG-1030 är att utveckla en behandling för SBS med dosadministrering en gång per vecka, i stället för varje dag som är fallet för teduglutid, det idag enda godkända läkemedlet för SBS, en marknad som beräknas omsätta ca USD 2 miljarder år 2030. Under perioden inleddes även arbetet i Uppsala med att optimera tillverkningen av QPG-1030 parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet.

Under kvartalet beslöts att genomföra en företrädesemission som avslutades efter periodens utgång. Företrädesemissionen tillför bolaget cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 7,3 MSEK, varav kostnader för garanter uppgår till cirka 3,8 MSEK. Vi tackar befintliga och nytillkomna aktieägare för visat förtroende och vi ska nu förvalta dessa medel på bästa sätt under det kommande året, som förhoppningsvis kommer generera både affärer och fortsatt framgång för pågående projekt.

Nästa rapport
Delårsrapport för perioden april-juni 2022 publiceras den 23 augusti 2022.

Ladda ner Delarsrapport QPHAB Q1 2022 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande