QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2024-06-20

Idag, den 20 juni 2024, hölls årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm. Till ordförande för årsstämman valdes biträdande jurist Julia Hamfeldt från MAQS Advokatbyrå.


Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning för bolaget och koncernen
Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget.

Resultatdisposition
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Styrelsearvoden ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med aktieägares förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska en revisor utses och arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor
Årsstämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Per S Thoresen och Vidar Wendel-Hansen som ordinarie styrelseledamöter samt välja in Nicklas Wall och Bo Ziedén som ordinarie styrelseledamöter. Nicklas Wall valdes till ny styrelseordförande. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja BDO Mälardalen AB (BDO), som meddelat att Margareta Kleberg fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor i bolaget.

Fastställande av principer för valberedningen
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för valberedningen.
Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Beslut om antagande av ny bolagsordning
Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning, medförande ändring av företagsnamn till QUIA PHARMA AB (publ), i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.
 

Ladda ner Kommuniké från årsstämman 2024 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande