QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-09-14

Som tidigare meddelats har styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO5 till Bolagets aktieägare. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 kommer att löpa under perioden 29 november 2021 till och med den 15 december 2021.


Som tidigare meddelats genom ett pressmeddelande den 31 augusti 2021 (”Meddelandet”) har QuiaPEG, tillsammans med vissa andra beslut som framgår av Meddelandet, beslutat att genomföra riktade nyemissioner av aktier och teckningsoptioner av serie TO5. Emissionerna benämns i enlighet med Meddelandet som den ”Riktade Emissionen”. Den Riktade Emissionen har riktats till ett större antal svenska och utländska investerare. För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för utspädningseffekten av den Riktade Emissionen har styrelsen i QuiaPEG också beslutat att emittera sammanlagt 12 089 608 teckningsoptioner av serie TO5 till Bolaget. Bolaget kommer därefter på avstämningsdagen att vederlagsfritt tilldela de tecknade teckningsoptionerna till befintliga aktieägare i Bolaget enligt följande: innehav av fem (5) aktier medför att aktieägare tilldelas en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsoptioner av serie TO5 har beslutats till den 22 september 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 20 september 2021. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO5 är den 21 september 2021.

Ytterligare villkor för teckningsoptionerna av serie TO5 samt vidare information om Emissionen framgår av Bolagets pressmeddelande av den 31 augusti 2021.

Bolaget har för avsikt att samtliga teckningsoptioner av serie TO5 ska tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Ladda ner Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO5 till befintliga aktieägare är bestämd till den 22 september 2021 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande