QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-06-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB höll tisdagen den 15 juni 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.
Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.


Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition


Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 i enlighet med avgiven årsredovisning.


Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning.


Ansvarsfrihet


Årsstämman beviljade samtliga som under 2020 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.


Styrelse och revisor


Årsstämman beslutade, i enlighet valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Steen Krøyer, Marcus Bosson, Marek Kwiatkowski, Lars Linzander och Mats Nilsson samt nyval av Stig Løkke Pedersen och Per S Thoresen.


Steen Krøyer omvaldes till styrelsens ordförande.


Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag Margareta Kleberg som bolagets revisor.


Arvode till styrelsen etc.


Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen etc. ska utgå enligt valberedningens förslag.


Fastställande av principer för valberedningen


Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare


Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.


Beslut om antagande av ny bolagsordning


Årsstämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna nya bolagsordningen.


Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter


Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter i enlighet med aktieägares förslag.


Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av nya aktier


Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet utan indragning av nya aktier i enlighet med styrelsens förslag.


Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler


Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.


Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.quiapeg.com.


Ladda ner KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2021 I QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande