QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-05-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – mars 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.


Väsentliga händelser under första kvartalet (1 januari – 31 mars 2021)

 • Teckningskurs för teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO4 fastställdes i januari till 1,20 SEK i enlighet med gällande optionsvillkor. Teckningsperioden inleddes 20 januari och pågick t.o.m. 17 februari 2021.
 • Bolaget meddelade den 22 februari att under teckningsperioden nyttjades totalt 5 129 700 teckningsoptioner, motsvarande 95,6 procent av alla teckningsoptioner, för teckning av 5 129 700 aktier till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillfördes QuiaPEG därmed 6,2 MSEK före emissionskostnader. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i QuiaPEG med 5 129 700 aktier, från 55 318 341 till 60 448 041 aktier. Aktiekapitalet ökar med 4 616 730,00 SEK, från 49 786 506,9 SEK, till 54 403 236,9 SEK.
 • Bolaget höll den 23 mars en extra bolagsstämma där det beslutades att godkänna styrelsens förslag beträffande riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda innebärande att högst 2 400 000 teckningsoptioner av serie 2021/24:1 emitteras. Teckningskursen för teckningsoptionerna har fastställts till 0,08 SEK per teckningsoption och teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna har fastställts till 2,79 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 2 160 000 SEK.
 • Vid samma stämma beslutades att godkänna förslag från aktieägare beträffande riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter av serie 2021/24:2. Teckningskursen för teckningsoptionerna fastställdes till 0,08 SEK per teckningsoption och teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna fastställdes till 2,79 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att ökas med 540 000 SEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 26 april meddelade bolaget utfallet av teckning av teckningsoptioner av serie 2021/24:1 respektive 2021/24:2, totalt tecknades 2 700 000 teckningsoptioner. Vid full teckning kan aktiekapitalet öka med högst 2 430 000 SEK.
 • Bolaget presenterade den 29 april positiva resultat från den första prekliniska studien av QPG-1030, pegylerat teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Studien indikerar att bolaget skulle kunna utveckla en behandling för SBS med dosadministrering en gång per vecka, istället för varje dag som är fallet för teduglutid, det idag enda godkända läkemedlet för SBS.

Koncernen i sammandrag perioden 1 januari – 31 mars 2021

 • Nettoomsättning för första kvartalet 2021 uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 262 (-5 146) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3 811 (-5 744) KSEK
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 19 932 (12 943) KSEK
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 5 994 (2 323) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning för första kvartalet var -0,07 (-0,18) SEK

Vd-kommentar

Första kvartalet präglades av att vi gick in i slutfasen hos vår tyska kontraktstillverkningspartner Celares AG avseende processutveckling och uppskalning av både vår plattformsteknologi, Uni-Qleaver®, och modellprojektet peg-liraglutid (QPG-1029). Förutom optimeringsarbetet syftar arbetet även till att bereda större kvantiteter av QPG-1029 för de fortsatta pre-kliniska försöken, bl.a. doseringsstudier i minigris, som ska ligga till grund för de toxicitetsstudier som krävs innan vi går in i klinisk prövning.

Efter kvartalets utgång kunde vi rapportera positiva resultat i ett annat s.k. biobetter-projekt, nämligen peg-teduglutid (QPG-1030). Precis som med modellprojektet QPG-1029, använder vi ett redan godkänt läkemedel (Gattex®), som konjugeras med Uni-Qleaver®. Därmed uppnås förbättrade egenskaper, bl.a. längre doseringsintervall och kanske även minskade biverkningar. Vi sänker m.a.o. utvecklingsrisken väsentligt genom att använda ett redan godkänt läkemedel som förbättras med hjälp av Uni-Qleaver®.

QPG-1030 är ämnad för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Denna svåra sjukdom har s.k. särläkemedelsstatus (orphan drug indication). Resultaten från den första pre-kliniska studien indikerar att vi skulle kunna utveckla en behandling för SBS med dosadministrering en gång per vecka, istället för varje dag som är fallet för teduglutid, det idag enda godkända läkemedlet för SBS. Vi planerar nu för nästa pre-kliniska studie, en studie där vi kan använda oss av det material som tillverkas i laboratoriet i Uppsala.

Det är mycket tillfredsställande att redan i den första pre-kliniska studien av QPG-1030 erhålla positiva resultat. Dessutom replikeras tidigare positiva resultat för QPG-1029 med en annan peptid vilket bekräftar att plattformen Uni-Qleaver® även fungerar med andra läkemedel, som är i behov av förbättrade egenskaper. Marknaden för SBS förväntas vara värd ca US$ 2 miljarder 2030. Arbetet med QPG-1030 är en del av vår strategiska inriktning med att bygga upp en projektportfölj som stärker bolagets långsiktiga värde genom att skapa ulicensierbara tillgångar.

Som tidigare rapporterats ingicks under 2020 ett kommersiellt avtal med det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (SNBio) som betalade USD 200 000 (ca 1,7 MSEK) i utbyte mot att under en begränsad tid få utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av QuiaPEGs frisättningsbara aktiverade PEGs, Uni-Qleaver®. Arbetet hos SNBio börjar närma sig slutet och vi räknar med att snart få ta del av resultaten, som kan ligga till grund för en eventuell licensaffär avseende den kinesiska marknaden.

Arbetet med utlicensiera QPG-1029 i Kina fortsätter genom vår representant på plats och som tidigare meddelats har vi ett antal potentiella licenstagare som vi för diskussioner med. I takt med att vi även nu kan presentera resultaten från arbetet hos Celares AG, räknar vi med att förutsättningarna för att sluta ett avtal har ökat.

I samband med förra årets övertecknade företrädesemission emitterades även teckningsoptioner med lösen i februari 2021. Totalt nyttjades 5 129 700 teckningsoptioner, motsvarande en nyttjandegrad av cirka 95,6 procent, för teckning av 5 129 700 aktier till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillfördes QuiaPEG därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader.

Vi ser nu fram emot leverans av QPG-1029 från Celares AG så vi kan fortsätta de pre-kliniska studierna i mini-gris. Dessutom planerar vi inom kort att fortsätta studera QPG-1030 i ytterligare en djurmodell. Därutöver bör vi även snart erhålla resultat från SNBio, resultat som eventuellt kan leda fram till en licensaffär och som kanske även spiller över på de kinesiska företag som är intresserade av QPG-1029. Vi har en spännande tid framför oss.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden april-juni 2021 publiceras den 26 augusti 2021.





Ladda ner Delårsrapport Q1 QPHAB (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande