QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-09-08

Inför stundande avslut av nyttjandeperioden för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO10 (”TO10”) meddelar Bolaget idag att garantiåtaganden om totalt cirka 5,1 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av det maximala emissionsbeloppet, har erhållits från ett antal investerare.


Investerarna Pronator Invest AB, AB Thapsus, Ghanem Chouha, Tony Chouha och Henrik Lewander har, tillsammans med Bolagets befintliga långivare, tecknat avtal om garantiåtagande om totalt 5,1 MSEK motsvarande cirka 70 procent av det maximala emissionsbeloppet. Garantiåtagandena utgör en så kallad bottengaranti som innebär att om samtliga TO10 inte nyttjas för teckning av aktier i Bolaget kommer garantikonsortiet att teckna aktier i Bolaget motsvarande det antal teckningsoptioner som ej nyttjas upp till cirka 70 procent av samtliga TO10. Eventuell tilldelning av aktier för garantikonsortiet sker genom en riktad nyemission, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2023, till samma villkor som TO10.

Garantiåtagandena från Bolagets långivare, som uppgår till sammanlagt 4,2 MSEK, kommer i förekommande fall att infrias genom kvittning. Övriga åtaganden om sammanlagt 900 TSEK kommer att infrias genom kontant betalning.

Garantiåtaganden har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ersättning för garantiåtagandena utgår med 25 procent av det garanterade beloppet, vilket ska kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget.


Ladda ner QuiaPEG har upphandlat garantiåtaganden för utnyttjandet av TO10 motsvarande cirka 70 procent (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande