QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-08-22

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller "bolaget") publicerar idag sin halvårsrapport för januari – juni 2023. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.


Väsentliga händelser för rapportperioden

 • I februari beslutade styrelsen att föreslå en företrädesemission av units om ca 20,5 MSEK före emissionskostnader, säkerställd till 100 procent. I varje unit ingick även teckningsoptioner i serie TO8 och TO9, vilka kan tillföra bolaget ytterligare högst 15,4 MSEK (september 2023) respektive 25,7 MSEK (mars 2024) före emissionskostnader. Kapitalet ska användas för att driva bolagets utvecklingsprojekt vidare, inleda ett utvecklingsprojekt med en partner samt reglera lån. För att säkerställa finansieringen fram till att företrädesemissionen var genomförd upptog bolaget ett kompletterande brygglån om 3 MSEK.
 • I april meddelades att 2 102 960 teckningsoptioner av serie TO7 har utnyttjats och QuiaPEG tillfördes cirka 42 tkr.
 • I april meddelades vidare att bolaget inlett en icke-klinisk säkerhetsstudie med QPG-1030 i möss, en så kallad dosfinnande studie. Detta är den första i en serie av studier som tillsammans utgör den icke-kliniska säkerhetsdokumentationen, vilken krävs för godkännande av en första klinisk prövningsansökan att utvärdera QPG-1030 i en människa.
 • Som ett led i genomförandet av förträdesemissionen beslutade styrelsen i QuiaPEG om en riktad emission av units till garanter och långivare, varvid långivarna valde att kvitta drygt 4 MSEK av sina fordringar.
 • Under maj meddelade det amerikanska patentverket (USPTO) Notice of Allowance för beviljande av patent avseende Uni-Qleaver-plattformen. Patentet avser en patentfamilj för grundteknologin och är en viktig del av QuiaPEGs patentportfölj.
 • Under juni meddelade QuiaPEG slutlig registrering av företrädesemissionen samt aktieteckning avseende TO7.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Under juli beslutade styrelsen om en riktad kvittningsemission av aktier till befintliga långivare på 6 MSEK, varvid långivarna kvittar del av sina fordringar gentemot bolaget. Vidare beslutade styrelsen om emission och vederlagsfri överlåtelse av teckningsoptioner av serie TO10 till QuiaPEG som sedan vederlagsfritt överlåter dessa till bolagets aktieägare i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen den 18 augusti 2023.
 • Den extra bolagsstämman i mars 2023 beslutade om sammanläggning av aktier, varvid 100 aktier ska sammanläggas till en (1) aktie samt om en så kallad utjämningsemission av aktier för att möjliggöra sammanläggningen. Styrelsen i QuiaPEG meddelar i juli att aktierna i utjämningsemissionen blivit tecknade och tilldelade. Vidare meddelas att styrelsen beslutat att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen till den 2 augusti 2023.

Koncernen januari-juni 2023

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 009 (-8 849) KSEK
 • Räntekostnaderna uppgick till -828 (-1 250) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9 837 (-10 090) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02 (-0,09) SEK
 • Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 24 550 (31 420) KSEK
 • Likvida medel i koncernen vid periodens slut uppgick till 3 388 (11 746) KSEK
 • Räntebärande skulder vid periodens slut uppgick till 11 844 (15 910) KSEK

VD-ord
Vi har under 2023 varit fokuserade på affärsutveckling och den fortsatta utvecklingen av QPG-1030. QuiaPEG har bland annat deltagit på partneringmöten och det förs i dagsläget diskussioner med ett antal potentiellt intresserade läkemedels- och utvecklingsbolag. Efter ytterligare diskussioner under sommaren är den fortsatta målsättningen att vårt affärsutvecklingsarbete ska kunna utmynna i utvärderings- och licensavtal eller, i vissa fall, strategiska samarbeten.
 
Utöver potentiella samarbeten och licenser ser vi också att QuiaPEG med sin attraktiva drug-delivery plattform, proof-of-principle i två läkemedelsprojekt med stor potential och en, som vi bedömer, stark och omfattande patentportfölj, torde utgöra ett intressant förvärvsobjekt från externt håll. Att genom överlåtelser skapa värden för bolagets aktieägare är ytterligare en strategisk möjlighet som också utforskas av bolaget.
 
Parallellt med affärsutvecklingen fortsätter vi utvecklingsarbetet av QPG-1030. Tidigare pre-kliniska resultat har visat att behandlingseffekten av QPG-1030 är signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog utvecklad av det schweiziska bolaget Vectivbio (Nasdaq: VECT) och som i dagsläget genomgår kliniska studier. Vectivbio blev i maj i år uppköpt av det amerikanska bolaget Ironwood Pharmaceuticals med en köpeskilling överstigande 1 miljard USD.
 
Det är vår fortsatta förhoppning att nuvarande fokus på affärsutveckling och ett eventuellt licens- eller samarbetsavtal ska kunna medföra en långsiktig finansiell stabilitet för bolaget. Parallellt med affärsutveckling och kontinuerlig kostnadsöversyn överväger ledning och styrelse fortlöpande hur den finansiella stabiliteten kan stärkas i bolaget, däribland ovan angivna strategiska alternativ. I september infaller lösen av teckningsoptionerna serie TO8 respektive TO10 vilka tillsammans vid en hög teckningsgrad skulle inbringa tillräckligt med kapital för att driva verksamheten vidare under 2023 och en del av 2024. Vid ett mindre gynnsamt utfall kommer styrelse och ledning fortsatt hålla mycket noggrann uppsyn över dess finansiella position i syfte att vid var tid hitta finansieringslösningar som tryggar bolagets kapitalbehov.
 
Det är onekligen en utmanande period på kapitalmarknaden men vi ser en god potential i läkemedelsprojekten och plattformen Uni-Qleaver® och har fortsatt tilltro kring möjligheterna att framöver kunna ingå utvärderings- och licensavtal alternativt genomföra en strategisk affär.

Kommande rapporter

 • Bokslutskommuniké för 2023 publiceras den 26 februari 2024.
Ladda ner Halvarsrapport QPHAB H1 2023 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande