QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-08-16

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller "Bolaget") informerar idag den slutligt fastställda tidplanen för den planerade vederlagsfria tilldelningen av teckningsoptioner av serie TO10 (”TO10”). Aktuell avstämningsdag till grund för tilldelningen av TO10 har fastställts till den 21 augusti 2023. Med beaktande av genomförd sammanläggning kommer innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen medföra att innehavaren tilldelas en (1) vederlagsfri TO10. En (1) TO10 ger i sin tur rätt att teckna en (1) aktie i QuiaPEG under teckningsperioden som löper mellan den 25 augusti 2023 till och med den 8 september 2023.


Den nu slutligt fastställda tidplanen för tilldelningen av TO10 är följande:

17 augusti 2023: Sista dag för handel inklusive rätt till TO10

18 augusti 2023: Första dag för handel exklusive rätt till TO10

21 augusti 2023: Avstämningsdagen för att erhålla TO10 

23 augusti 2023: Första dag för handel i TO 10

25 augusti - 8 september 2023: Teckningsperiod för TO10

Teckningskursen för TO10 kommer att fastställas till ett belopp som motsvarar 70 procent av Bolagets volymvägda snittkurs (VWAP) under perioden 11 augusti - 23 augusti 2023. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet (0,1 kronor) och inte ett högre värde än 1,20 kronor. Nu angivna intervall för teckningskursen beaktar den sammanläggning av aktier som nyligen genomförts i Bolaget.

I syfte att underlätta den praktiska hanteringen samt göra förfarandet med TO10 så enkelt som möjligt, meddelas vidare att innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen kommer att medföra att innehavaren tilldelas en (1) vederlagsfri TO10. En (1) TO10 ger i sin tur rätt att teckna en (1) aktie i QuiaPEG under teckningsperioden som löper mellan den 25 augusti 2023 till och med den 8 september 2023.

TO10 har ISIN-kod SE0020844744 och fullständiga villkor för TO10 finns att tillgå på Bolagets hemsida: www.quiapeg.com.

Ladda ner QuiaPEG informerar kring teckningsoptionerna av serie TO10 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande