QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-06-15

Idag, den 15 juni 2023, hölls årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) i med adress MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Stureplan 19 i Stockholm. Till ordförande för årsstämman valdes biträdande jurist Fredrik Brusberg från MAQS Advokatbyrå.


Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat‐ och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022 i enlighet med angiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleant. Årsstämman beslutade, i enlighet aktieägares förslag, om omval av styrelseledamöterna Per S Thoresen och Stig Løkke Pedersen samt nyval av styrelseledamöterna Marcus Bosson och Vidar Wendel-Hansen.

Till styrelsens ordförande omvaldes Per S Thoresen.

Årsstämman omvalde, i enlighet med aktieägares förslag, det registrerade revisionsbolaget BDO Stockholm AB (BDO) till bolagets revisor. BDO har meddelat att Margareta Kleberg har utsetts av BDO till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor för bolaget.

Arvode till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet aktieägares förslag, att styrelsearvoden ska utgå med 300 000 SEK till styrelsens ordförande och med 125 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Fastställande av principer för valberedningen
Årsstämman beslutade om att anta principer för valberedningen i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framlades av styrelsen och som överensstämde med de riktlinjer som antogs på årsstämman 2022.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Beslut om antagande av ny bolagsordning och om minskning av aktiekapitalet
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta en ny bolagsordningen för att möjliggöra för minskningen av aktiekapitalet. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag, om en minskning av aktiekapitalet. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,02 kronor till 0,005 kronor per aktie.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.
                                                                

Ladda ner Kommuniké från årsstämma 2023 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande