QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-03-14

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.


Prospektet avseende QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") företrädesemission av units om cirka 20,5 MSEK, vilken den extra bolagsstämman den 6 mars 2023 beslutade om (”Företrädesemissionen”), har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Prospekt
Prospektet, tillsammans med all annan information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.quiapeg.com, på G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se, samt via Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se. Prospektet kommer även göras tillgängligt på Finansinspektions hemsida, www.fi.se.
 
Företrädesemissionen i sammandrag

  • Den som på avstämningsdag den 13 mars 2023 var införd i aktieboken som aktieägare i QuiaPEG kommer erhålla en (1) uniträtt för varje en (1) befintlig aktie. Tre (3) uniträtter ge rätt att teckna tretton (13) units. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie, en (1) teckningsoption av serie TO8 och en (1) teckningsoption av serie TO9.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,02 SEK per unit, vilket motsvarar 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO8 respektive TO9 emitteras således vederlagsfritt.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen är den 15 mars 2023 – 29 mars 2023.
  • Handel i uniträtter löper under perioden 15 mars 2023 - 24 mars 2023.
  • Handel i BTU löper från den 15 mars 2023 tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
  • Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen är den 31 mars 2023.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.


Ladda ner QuiaPEG offentliggör prospekt avseende pågående företrädesemission (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande