QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-02-27

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – december 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.
Väsentliga händelser under kvartalet: • Under oktober presenterade QuiaPEG forskningsresultat för QPG-1030 på 17th Annual Peptide Symposium i USA.

 • Den 19 oktober inleddes nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO6 som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) under Q2, 2022. Teckningsperioden pågick till den 2 november.

 • Under november offentliggjordes utfallet av teckningsoptioner av serie TO6. Inga teckningsoptioner av serie TO6 har nyttjats.

 • Under november tecknade QuiaPEG Letter of Intent med ett kinesiskt läkemedelsbolag för tillverkning av QPG-1030 med möjlighet att förvärva en licens för den kinesiska marknaden.

 • Under november beviljades QuiaPEG ett patent inom patentgruppen ”Functionalized water-soluble polymers”, vilket är QuiaPEGs första beviljade patent i Indien.

 • Under december beviljades QuiaPEG patent i Kanada för ”Releasable antibody conjugates”, vilket är QuiaPEGs andra patent inom denna patentfamilj i Kanada.

 • Under december säkerställde QuiaPEG fortsatt lånefinansiering om sammanlagt 17,3 MSEK, vilket innebär att aktuella förfallodatum för dessa lån förlängs från den 31 december 2022 till den 31 mars 2024. I ovan angivna lånebelopp ingår upplupna räntor på 2,2 MSEK.


Händelser efter periodens utgång: • I februari 2023 beslutade styrelsen att föreslå en företrädesemission av units om ca 20,5 MSEK före emissionskostnader, säkerställd till 100%. I varje unit ingår även teckningsoptioner i serie TO8 och TO9, vilket kan tillföra bolaget ytterligare högst 15,4 MSEK (september 2023) respektive 25,7 MSEK (mars 2024) före emissionskostnader. Kapitalet ska användas för att driva bolagets utvecklingsprojekt vidare, inleda ett utvecklingsprojekt med en partner samt reglera lån. För att säkerställa finansieringen fram till företrädesemissionen är genomförd har bolaget tagit upp ett kompletterande brygglån om 3 MSEK.


Koncernen oktober - december 2022 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) KSEK • Rörelseresultatet uppgick till -3 747 (-6 370) KSEK • Räntekostnaderna uppgick till -1 052 (-525) KSEK • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 799 (-6 895) KSEK • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02 (-0,09) SEK • Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 23 441 (23 764) KSEK • Likvida medel i koncernen vid periodens slut uppgick till 2 566 (5 340) KSEK • Räntebärande skulder vid periodens slut uppgick till 15 521 (17 799) KSEK


Koncernen januari - december 2022 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) KSEK • Rörelseresultatet uppgick till -15 794 (-17 569) KSEK • Räntekostnaderna uppgick till -4 295 (-2 431) KSEK • Periodens resultat efter skatt uppgick till -20 089 (-20 000) KSEK • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,11 (-0,32) SEK • Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 23 441 (23 764) KSEK • Likvida medel i koncernen vid periodens slut uppgick till 2 566 (5 340) KSEK • Räntebärande skulder vid periodens slut uppgick till 15 521 (17 799) KSEK


VD-ord


Arbetet under året har varit fokuserat på affärsutveckling och den fortsatta utvecklingen av QPG-1030. Vi har deltagit på partneringmöten, presenterat på en vetenskaplig konferens i USA samt följt upp befintliga kontakter. Arbetet har resulterat i att det i dagsläget förs diskussioner med ett antal intresserade läkemedels- och utvecklingsbolag. Framsteg har gjorts i några av diskussionerna och målsättningen är att arbetet ska utmynna i utvärderings- och licensavtal eller, i vissa fall, strategiska samarbeten framöver.


I november ingicks en avsiktsförklaring, s.k. Letter of Intent, med ett kinesiskt läkemedelsbolag avseende samarbete och tillverkning av QPG-1030 (peg-teduglutid) med en möjlighet för det kinesiska bolaget att förvärva en licens för QPG-1030 för den kinesiska marknaden. Diskussionerna med det kinesiska bolaget har handlat om dels ett strategiskt samarbete avseende QPG-1030, dels att på sikt även samarbeta kring andra läkemedelsprojekt. Målsättningen med samarbetet är att det kinesiska läkemedelsbolaget ska tillhandahålla uppskalning och cGMP-tillverkning av QPG-1030 för kommande toxikologiska och kliniska studier.


Enligt avsiktsförklaringen kommer det kinesiska bolaget i utbyte bland annat att erhålla rättigheterna till kommersiell tillverkning, förutsatt uppfyllande av vissa villkor, samt en exklusiv licens för den kinesiska marknaden. De kommersiella villkoren i ett eventuellt slutligt avtal kommer att innehålla sedvanliga villkor såsom up-frontbetalning, milstolpsbetalningar och royalties.


Som tidigare meddelats ser vi ett ökat intresse från flera biosimilar-bolag som tidigare enbart varit fokuserade på inlicensisering eller tillverkning av biosimilarer men som nu också riktar blickarna mot s.k. biobetters (förbättrade versioner av redan existerande läkemedel, dvs det som QuiaPEG arbetar med). Intresset innebär en betydande affärsmöjlighet framöver då Uni-Qleaverplattformen kan spela en avgörande roll i utvecklingen av biobetters. Två generella fördelar med biobetters jämfört med biosimilarer är att de kan generera högre marginaler och eventuellt erhålla patentskydd. Nyligen initierades en diskussion om ett strategiskt samarbete med ett globalt läkemedelsbolag, som även har en betydande biosimilarportfölj, vilket får anses belysa potentialen för Uni-Qleaver inom biosimilarområdet.


Vidare ser vi aktiviteter inom M&A-området. Den marknadssituation som idag råder med relativt låga värderingar, kan komma att ge upphov till nya affärsmöjligheter för QuiaPEG då vi verkar inom ett intressant drug-delivery område med begränsad konkurrens samt besitter en stark patentportfölj och kommersiellt intressanta projekt.


Parallellt med affärsutvecklingen fortsätter vi utvecklingsarbetet av QPG-1030. I oktober presenterade vi vetenskapliga resultat vid 17th Annual Peptide Therapeutics Symposium i La Jolla, USA, med titeln “QPG-1030, Releasable Pegylation of Teduglutide Using Uni-Qleaver® Results in Improved PK/PD Properties in Rats Aiming for Once-Weekly Administration”. Tidigare pre-kliniska resultat har visat att behandlingseffekten av QPG-1030 är signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog utvecklad av det schweiziska bolaget Vectivbio (Nasdaq: VECT), som värderas till nästan SEK 6 miljarder, och som genomgår klinisk prövning.


Avslutningsvis ser vi en god potential i läkemedelsprojekten och möjligheten att ingå flera utvärderings- och licensavtal framöver avseende Uni-Qleaver.


Finansiell kalender • Årsredovisning för 2022 publiceras den 25 maj 2023

 • Halvårsrapport för H1 2023 publiceras den 22 augusti 2023

 • Årsstämma 2023 hålls den 15 juni 2023


Ladda ner Bokslutskommunike 2022 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande