QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-04-05

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") har tidigare kommunicerat utfallet i den företrädesemission av units som tillförde Bolaget cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader, vilket offentliggjordes den 31 mars 2023 (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i QuiaPEG har som ett led i Företrädesemissionens genomförande idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman, om en kvittningsemission om totalt 73 125 000 units till bottengaranterna i Företrädesemissionen. Styrelsen har vidare beslutat om en riktad emission av units till Gerhard Dal, Buntel AB och Råsunda förvaltning AB (”Långivarna”) om totalt 40 343 910 units, varvid Långivarna valt att kvitta del av sina fordringar.


Bolaget har tidigare kommunicerat att till emissionsgaranterna i bottengarantin i Företrädesemissionen (”Bottengaranterna”) utgår en garantiersättning om arton (18) procent av det garanterade beloppet, vilket erhålls genom en kontant ersättning uppgående till nio (9) procent tillsammans med nio (9) procent genom kvittning mot nyemitterade units till samma villkor som i Företrädesemissionen. Styrelsen har idag mot bakgrund av ovan, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2022, beslutat om en kvittningsemission om totalt 73 125 00 units, bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO8 respektive TO9 (”Units”), till Bottengaranterna. Teckningskursen i kvittningsemissionen är, i enlighet med garantiavtalen, 0,02 kronor per Unit, vilket motsvarar teckningskursen per unit i Företrädesemissionen. Styrelsen bedömer teckningskursen marknadsmässig med bakgrund av teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning sker genom kvittning av femtio (50) procent av respektive Bottengarants fordran på garantiersättning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, i enlighet med Bolagets intressen, fullgöra Bolagets åtaganden mot garantigivarna i enlighet med deras respektive garantiåtaganden som ingåtts till förmån för Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Styrelsen har idag även, med stöd av ovan angivna bemyndigande, beslutat om en riktad emission av totalt 40 343 910 Units till Långivarna på samma kommersiella villkor som emissionen till Bottengaranterna. Styrelsen bedömer teckningskursen (0,02 kronor per Unit) som marknadsmässig givet de kommersiella villkoren för Företrädesemissionen samt nuvarande aktiekurs och har fastställts efter långtgående förhandlingar med Långivarna. Betalning för nyemitterade Units har skett genom kvittning (medgiven enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen). Givet Bolagets finansiella position har det bedömts oerhört värdefullt att i högsta möjliga grad minska Bolagets skuldsättning. Genom nyemissionen till Långivarna minskar Bolagets skuldsättning och medför i sin tur icke oväsentliga löpande kostnadsbesparingar för Bolaget. Att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets finansiella position har bedömts vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Den ytterligare finansieringen innebär också större utrymme för Bolaget att framgent fokusera på det löpande verksamhets- och affärsutvecklingsarbete som pågår. Styrelsen bedömer mot denna bakgrund att den riktade emissionen objektivt sett är det i nuläget bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier samt utspädning
Kvittningsemissionen till Bottengaranterna medför att antalet aktier i Bolaget ökar med 73 125 000 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 462 500 kronor till 26 735 594,12 kronor. Den nu angivna aktiekapitalsökningen beaktar den minskning av aktiekapitalet som den extra bolagsstämman 6 mars 2022 beslutade om, innebärande att aktiens kvotvärde ändras från 0,10 kronor till 0,02 kronor per aktie, samt aktiekapitalökningen genom Företrädesemissionen vilka ännu inte registrerats hos Bolagsverket. Kvittningsemissionen medför även att 73 125 000 teckningsoptioner av serie TO8 och 73 125 000 teckningsoptioner av serie TO9 emitteras.

Den riktade emissionen till Långivarna medför att antalet aktier i Bolaget ökar med 40 343 910 aktier och aktiekapitalet ökar med 806 878,20 kronor till 27 542 472,32 kronor. Den nu angivna aktiekapitalsökningen beaktar ovan angivna aktiekapitalsminskning samt aktiekapitalökningen genom Företrädesemissionen och kvittningsemissionen till Bottengaranterna, vilka ännu inte registrerats hos Bolagsverket. Kvittningsemission medför även att 40 343 910 teckningsoptioner av serie TO8 och 40 343 910 teckningsoptioner av serie TO9 emitteras.

Sammantaget innebär ovan att aktiekapitalet i QuiaPEG, efter registrering av kvittningsemissionen och den riktade emissionen, kommer att öka med totalt 2 269 378,20 kronor till 27 542 472,32 kronor samt att det totala antalet aktier och röster i QuiaPEG kommer att öka med 113 468 910 till 1 377 123 616 aktier och röster. Siffrorna beaktar Företrädesemissionen samt aktuell aktiekapitalsminskning, vilka ännu inte registrerats hos Bolagsverket.

Utspädningseffekten med anledning av kvittningsemissionen och den riktade emissionen uppgår till cirka 7,61 procent (baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen, kvittningsemissionen och den riktade emissionen).

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och de nu genomförda riktade emissionerna. MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Ladda ner Styrelsen i QuiaPEG beslutar om riktad emission av units till garanter och långivare (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande