QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2023-03-31

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.


QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units, vilken beslutades av den extra bolagsstämman den 6 mars 2023, (”Företrädesemissionen”) som visar att 321 026 711 units, motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 19 084 087 units, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 340 110 798 units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar, motsvarande 33 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 686 608 649 units, motsvarande cirka 67 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras en emissionslikvid om cirka 20,5 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader och kvittningar.


Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Företrädesemission en att totalt 321 026 711 units, motsvarande cirka 6,4 MSEK och cirka 31 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 19 084 087 units, motsvarande cirka 0,4 MSEK och cirka 2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan företräde. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 33 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 686 608 649 units, motsvarande cirka 67 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Totalt tecknas således 1 026 719 447 units i Företrädesemissionen, motsvarande den garanterade nivån av Företrädesemissionen om 100 procent. Av de units som tecknats kommer 201 719 550 units att betalas genom kvittning mot utestående fordringar.
 
Units emitteras till en kurs om 0,02 SEK per unit, motsvarande 0,02 SEK per aktie. En (1) unit består av en (1) aktie, en (1) teckningsoption av serie TO8 och en (1) teckningsoption av serie TO9. Två (2) teckningsoptioner av serie TO8 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 15 september – 29 september 2023 till en teckningskurs om 0,03 SEK och två (2) teckningsoptioner av serie TO9 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 15 mars – 29 mars 2024 till en teckningskurs om 0,05 SEK. Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida och sedvanlig omräkning av villkoren kommer att ske efter sammanslagningen av aktierna vilken beslutades om av extra bolagsstämman den 6 mars 2023.
 
Handel med BTU och teckningsoptioner av serie TO8 och TO9
Handel med betalda tecknade units (BTU:er) kommer fortgå till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 16, 2023. Handel med de nya aktierna och teckningsoptionerna av serie TO8 och TO9 tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 17, 2023.
 
Meddelande om tilldelning
Samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning och meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 31 mars 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.
 
Antal aktier och aktiekapital
Totalt kommer Företrädesemissionen och den tillkommande ersättningen till garanter att medföra att antalet aktier i Bolaget ökas med 1 026 719 447 och att lika många teckningsoptioner av serie TO8 respektive TO9 utges.
 
Aktiekapitalet ökar genom Företrädesemissionen med 20 534 388,94 kronor till 25 273 094,12 kronor. Nu angivna aktiekapitalsökning beaktar den minskning av aktiekapitalet som den extra bolagsstämman 6 mars 2022 innebärande att aktiens kvotvärde ändras från 0,10 kronor till 0,02 kronor per aktie, men som ännu inte är registrerad hos Bolagsverket. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 1 263 654 706 efter Företrädesemissionens registrering vid Bolagsverket.
 
Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.


Ladda ner QuiaPEG offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande