QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer

Prenumerera

Presentationer

 

2020-08-20  Healthcare Direkt

Alla pressmeddelanden

Filtrera:
2024-06-20

Idag, den 20 juni 2024, hölls årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm. Till ordförande för årsstämman valdes biträdande jurist Julia Hamfeldt från MAQS Advokatbyrå.

2024-06-12

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att aktierna i det nybildade dotterbolaget QuiaPEG Intressenter AB (”QuiaPEG Intressenter”) nu har anslutits till Euroclear och att avstämningsdagen för utdelningen av aktierna till QuiaPEGs befintliga aktieägare har fastställts till den 19 juni 2024.

2024-05-30

Den 21 maj 2024 offentliggjorde QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”) genom pressmeddelande kallelse till årsstämma i Bolaget den 20 juni 2024. I kallelsen angavs att styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning (punkt 17 på den föreslagna dagordningen) och att det fullständiga förslaget kommer offentliggöras i ett separat pressmeddelande senast tre veckor innan stämman. Styrelsens fullständiga förslag framgår nedan och en uppdaterad kallelse kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

2024-05-21

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), org.nr 556658–0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 juni 2024 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Stureplan 19 i Stockholm. Stämmolokalen öppnas kl. 12.30 för inregistrering.

2024-05-13

På förekommen anledning ger styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QuiaPEG”) härmed en uppdatering kring pågående förhandlingar med NZI.

2024-05-08

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget nu inleder processen med att registrera den riktade emission av 1 415 484 421 aktier (”Emissionen”) som är ett delmoment i det villkorade avtal om förvärv av IP-rättigheter och finansiering som Bolaget ingick med Rosemonkey Ltd den 8 november 2023 (”Transaktionen”).

2024-05-03

Årsstämman i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) planerades till den 6 maj 2024. Nytt datum för årsstämma har fastställts till den 20 juni 2024 och aktuell uppdaterad kallelse kommer att publiceras inom kort.

2024-04-30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelade den 29 april 2024 att Bolaget erhållit villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market samt att godkännandet var villkorat av bland annat att Bolaget offentliggör en bolagsbeskrivning. Med anledning av Nasdaq Stockholms villkorade godkännande och det villkorade avtal om förvärv av IP-rättigheter och finansiering som Bolaget ingick med Rosemonkey Ltd den 8 november 2023 offentliggör QuiaPEG bolagsbeskrivningen.

2024-04-29

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market. Godkännandet är föranlett av det villkorade avtal om förvärv av IP-rättigheter och finansiering som Bolaget ingick med Rosemonkey Ltd den 8 november 2023 (”Transaktionen”). Bolaget meddelar också att det ingått avtal med Lago Kapital ("Lago") om tillhandahållande av tjänster som likviditetsgarant.

2024-04-24

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag, i samråd med Rosemonkey Ltd, utökat lånefacilitet från Bio Vitos Norge AS (”Bio Vitos”) från upp till 3 MSEK till upp till 5 MSEK. QuiaPEG publicerade den 30 januari 2024 att Bolaget upptagit en lånefacilitet om upp till 3 MSEK från Bio Vitos och idag har parterna kommit överens om att utöka lånefaciliteten med ytterligare 2 MSEK. Utökningen genomförs i syfte att ytterligare trygga den fortsatta finansieringen av Bolagets verksamhet, vilket bland annat ansetts vara till gagn för pågående listningsprocess.

2024-04-16

Den version av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023 som publicerades i pressmeddelande av bolaget den 15 april 2024 innehöll inte den tillhörande revisionsberättelsen, vilket nu åtgärdas.

2024-02-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – december 2023. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2024-02-21

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QuiaPEG”) meddelar att Bolaget den 9 februari 2024 inlämnat ansökan till Nasdaq om fortsatt notering av Bolagets aktier i samband med genomförandet av det aviserade villkorade förvärvet av immateriella rättigheter (”Transaktionen”) från Rosemonkey Ltd (”Rosemonkey”). Bolagets förhoppning är att Nasdaq har möjlighet att godkänna Bolagets ansökan inom ca 40 affärsdagar från inlämningen av ansökan. Bolaget önskar också presentera ytterligare detaljer kring innehållet i Transaktionen.

2024-02-20

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QuiaPEG”) meddelar att Bolaget den 9 februari 2024 inlämnat ansökan till Nasdaq om fortsatt notering av Bolagets aktier i samband med genomförandet av det aviserade villkorade omvända förvärvet (”Transaktionen”) av Rosemonkey Ltd (”Rosemonkey”). Bolagets förhoppning är att Nasdaq har möjlighet att godkänna Bolagets ansökan inom ca 40 affärsdagar från inlämningen av ansökan. Bolaget önskar också presentera ytterligare detaljer kring innehållet i Transaktionen.

2024-02-01

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, Uni-Qleaver, meddelar att patentverket i Indien har beviljat patent avseende ”releasable GLP-1 conjugates”.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande