QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2017-03-31

Kommuniké från årsstämma i Lucent Oil AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte den 29 mars 2017 Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ) har den 29 mars 2017 hållit årsstämma.

Stämman fattade bl.a. följande beslut: • Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2016 i enlighet med avgiven årsredovisning.

 • Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att en utdelning om 5,55 kronor per aktie betalas till aktieägarna och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är den 31 mars 2017. Utdelningen förväntas att betalas ut via Euroclear Sweden AB den 5 april 2017.

 • Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

 • Årsstämman beslutade ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag bl.a. innebärande att:Årsstämman beslutade att genomföra förvärv av aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals AB genom riktad nyemission av nya aktier i enlighet med styrelsens förslag (apportemission). Vidare information om apportemissionen återfinns i pressmeddelande från tidigare denna dag. o bolagets firma ändras till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

 • o bolagets säte flyttas till Stockholms kommun

 • o gränserna för aktiekapitalet ökas till minst 13 500 000 kronor och högst 54 000 000 kronor

 • o gränserna för antal aktier ökas till minst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier

 •  

 • Årsstämman beslutade ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsen förslag.

 • Årsstämman beslutade att till ordinarie ledamöter välja omval av Lars Linzander och nyval av Marcus Bosson, Thomas Pollare, Marek Kwiatowski, Niclas Löwgren, Anders Vedin och Jonas Jarvius. Till styrelsesuppleant omvaldes Johan von Kantzow.

 • Årsstämman beslutade om nyval av revisionsbolaget Kleberg Revision AB som meddelat att auktoriserade revisorn Margareta Kleberg utsetts till huvudansvarig revisor.

 • Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.

 • Årsstämman beslutade om principer för valberedningens sammansättning och arbete enligt styrelsens förslag.

 • Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades att utse Marcus Bosson till verkställande direktör och Thomas Pollare till styrelsens ordförande.


__________________________________________


Stockholm den 29 mars 2017


Lucent Oil AB unä till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB


Styrelsen


För ytterligare information kontakta:


Marcus Bosson


Verkställande direktör


Tel: +46 (0) 70 693 12 53


E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com


www.quiapeg.com och www lucentoil.com


Denna information är sådan information som Lucent Oil AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2017.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande