QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2017-03-31

I enlighet med pressmeddelanden lämnade den 29 mars 2017 har Lucent Oil AB (publ) uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) på årsstämman 29 mars 2017 beslutat att genomföra apportemission (se pressmeddelande lämnat 16:30 samt 14:03).

Teckning av det maximala antal aktier som kan ges ut i apportemissionen, 18 234 232 aktier, har skett idag 30 mars 2017 då 100 procent av de teckningsberättigade valt att teckna sig för det fulla antal aktier de har rätt till enligt beslutet om apportemission.


Apportemissionen kommer att registreras 30 mars 2017 eller senast 31 mars 2017 men har ännu inte registrerats och de aktier som tillförs via apportemissionen handlas därmed inte.


Detta innebär att:


- Bolagets aktiekapital ska öka till totalt 18 917 310,80 kronor och antalet aktier med 18 234 232 stycken till totalt 21 019 234 aktier.


- 143 100 aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals AB förvärvas av Lucent Oil AB uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) från befintliga aktieägare i QuiaPEG Pharmaceuticals AB. Betalning till befintliga aktieägare i QuiaPEG Pharmaceuticals AB sker genom nya 18 243 232 aktier i Lucent Oil uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) vars värde har uppskattats till 1,7822 (kronor per aktie), sk apportemission. Det totala värdet på apportegendomen (aktierna i Lucent Oil uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)) uppskattas därmed till 32 498 093,50 kronor.


- Efter apportemissionen registrerats kommer nuvarande aktieägare i Lucent Oil AB (publ) uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) äga 13,25 procent av aktierna i Lucent Oil AB uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB och nuvarande aktieägare i QuiaPEG Pharmaceuticals AB att äga 86,75 procent av aktierna i Lucent Oil AB uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, d.v.s. det kommer ske en utspädning om 86,75 procent för nuvarande aktieägare i Lucent Oil AB uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ).


Det totala antalet aktier i Lucent Oil AB uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB efter att apportemissionen är registrerad kommer uppgå till 21 019 234.


Fram till dess att apportemissionen registreras äger Lucent Oil AB uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB 7,14 procent av QuiaPEG Pharmaceuticals AB.


För mer information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till www.lucentoil.com


Stockholm den 30 mars 2017


Lucent Oil AB uä till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB


Styrelsen


För ytterligare information kontakta:


Marcus Bosson


Verkställande direktör


Tel: +46 (0) 70 693 12 53


E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com


www.quiapeg.com och www.lucentoil.com


Denna information är sådan information som Lucent Oil AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande