QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2020-10-21

I enlighet med beslut vid årsstämman den 22 juni 2020 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), ska de tre ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses genom att Bolagets två röstmässigt största aktieägare per den 30 juli 2020 äger rätt att vardera utse en ledamot i valberedningen. Då Bolagets största aktieägare avböjt att utse ledamot till valberedningen får därför Marcus Bosson, i egenskap av tredje största aktieägare i Bolaget, utse en ledamot. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som också ska vara sammankallande.


Mot bakgrund av ovan angivna principer har berörda aktieägare och styrelsen i Bolaget utsett följande ledamöter i valberedningen inför QuiaPEGs årsstämma 2021:

  • Gustav Lidén, utsedd av Marek Kwiatkowski
  • Jonas Jarvius, utsedd av Marcus Bosson
  • Steen Krøyer, utsedd av styrelsen

Valberedningen ska till årsstämman 2021 lämna förslag till: a) val av stämmoordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, h) beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt i) beslut om principer för valberedningen.

QuiaPEGs årsstämma 2021 kommer att äga rum i Stockholm den 15 juni 2021. Tid och lokal för stämman kommer att meddelas i samband med att kallelsen publiceras.

Aktieägare som önskar lämna förslag till namn på ledamöter till styrelsen i QuiaPEG, är välkomna att göra så till valberedningen via e-post till: info@quiapeg.com, eller med brev till: QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, Att: Valberedningen, Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 april 2021.

Ladda ner Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande