QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-01-20

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (“QuiaPEG eller “Bolaget”) genomförde i juli 2020 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner av serie TO 4. Idag, den 20 januari 2021, inleds teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO 4. Teckningsperioden pågår till och med onsdagen den 17 februari 2021.


En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i QuiaPEG, till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer QuiaPEG att tillföras cirka 6 439 000 SEK före emissionskostnader.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

  • Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja sin rätt att teckna aktier i Bolaget, måste själva anmäla det i god tid före 17 februari 2021. Efter detta datum förfaller teckningsoptionerna och blir då utan värde. .
  • De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med måndagen den 15 februari 2021 på Nasdaq First North Growth Market.

Nedanför följer detaljerad information för innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4.

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring, exempelvis via Avanza eller Nordnet) av teckningsoption av serie TO 4 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före måndagen den 15 februari 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoption av serie TO 4 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av teckningsoption av serie TO 4, så att korrekt ifylld anmälningssedel med eventuell tillhörande dokumentation är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast onsdagen den 17 februari 2021 kl. 15.00.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

QuiaPEGs hemsida, www.quiapeg.com; och

Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida, www.hagberganeborn.se.

Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast onsdagen den 17 februari 2021 kl. 15.00, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Handel med teckningsoptioner av serie TO 4

De optionsinnehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem på Nasdaq First North Growth Market så att någon annan kan utnyttja teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna av serie TO 4 handlas på Nasdaq First North Growth Market till och med måndagen den 15 februari 2021. Teckningsoptioner som inte utnyttjas före den 17 februari 2021 eller säljs före den 15 februari 2021 förfaller och saknar värde efter detta datum.

Registrering av nya aktier

QuiaPEG har som ambition att vid teckningsperiodens slut samt vid ytterligare ett tillfälle (inträffande under teckningsperioden) registrera de aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4. Första ansökan om registrering av nya aktier vid Bolagsverket är beräknad att skickas till Bolagsverket den 3 februari 2021.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av lösen av teckningsoption av serie TO 4 planeras att publiceras via pressmeddelande några dagar efter teckningsperiodens avslutande.

Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear omvandlas interimsaktier (IA) till ordinarie aktier och upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Fullständiga villkor för TO 4

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 finns tillgängliga på QuiaPEGs hemsida, www.quiapeg.com.

ISIN-kod

ISIN-kod för QuiaPEGs teckningsoptioner av serie TO 4 är SE0014429239.

Antal teckningsoptioner av serie TO 4 och maximal tillförd likvid från inlösen

Antal teckningsoptioner uppgår till 5 365 859. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer QuiaPEG att tillföras cirka 6 439 000 SEK, före emissionskostnader.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Ladda ner Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 i QuiaPEG inleds idag, onsdagen den 20 januari 2021 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande