QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-02-22

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (“QuiaPEG”) genomförde i juli 2020 en företrädesemission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 4 pågick under perioden från och med den 20 januari 2021 till och med 17 februari 2021 och har således avslutats. Totalt nyttjades 5 129 700 teckningsoptioner av serie TO 4 för teckning, innebärande en nyttjandegrad om cirka 95,6 procent.


Totalt nyttjades 5 129 700 teckningsoptioner av serie TO 4, motsvarande cirka 95,6 procent av alla teckningsoptioner, för teckning av 5 129 700 aktier till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs QuiaPEG därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader.

”- Det är glädjande att nå en så hög nyttjandegrad och visar den tilltro som aktieägarna, inklusive styrelse och ledning, har till bolaget och dess potential. Vi fortsätter vårt arbete framåt stärkta av kapitaltillskottet”, säger Marcus Bosson, verkställande direktör.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i QuiaPEG med 5 129 700 aktier, från 55 318 341 till 60 448 041 ‬aktier. Aktiekapitalet ökar med 4 616 730,00 SEK, från 49 786 506,90 SEK, till 54 403 236,90 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat teckningsoptioner, uppgår utspädningen av kapital och röster till cirka 8,5 procent.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (IA). Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market, vilket beräknas ske omkring vecka 9, 2021.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB var finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå AB var juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Ladda ner QuiaPEG tillförs cirka 6,2 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner med cirka 95,6 procents nyttjandegrad (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande