QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2020-11-27

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – september 2020. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.


Väsentliga händelser under tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2020)

 • Under juli avslutades en kraftigt övertecknad företrädesemission som tillförde bolaget cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 5,6 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om cirka 2,8 MSEK). Eftersom emissionen övertecknades behövde emissionsgarantierna inte tas i anspråk. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 19 317 092,40 SEK genom emission av 21 463 436 nya aktier. Efter registreringen av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår aktiekapitalet i QuiaPEG till 48 292 734,60 SEK fördelat på 53 658 594 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,90 SEK
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4 som emitterades i samband med företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 4 829 273,10 SEK genom utgivande av högst 5 365 859 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 54 615 708 SEK, fördelat på 60 684 200 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,90 SEK.
 • I mitten av juli erhöll och godkände bolaget anmälningar om konvertering av konvertibler av serien Konvertibel 2019/2021 till ett sammanlagt belopp om 3 999 996 kronor. Genom konverteringen emitterades sammanlagt 1 659 747 stycken nya aktier i bolaget till en teckningskurs om 2,41 SEK per aktie.
 • Bolaget meddelade i juli att bolaget avtalsenligt erhöll USD 200 000 (cirka 1,9 MSEK) från det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (SNBio).
 • Den 21 augusti upptogs bolagets aktier och teckningsoptioner till handel på NASDAQ First North Growth Market.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • QuiaPEG utser till ny CFO civilekonom Kajsa Grafström, som påbörjar arbetet omgående.

Koncernen i sammandrag perioden 1 juli – 30 september 2020

 • Nettoomsättning för tredje kvartalet 2020 uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 760 (-5 255) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9 500 (-5 762) KSEK
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 28 476 (20 338) KSEK
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 16 201 (10 737) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning för tredje kvartalet var -0,24 (-0,19) SEK

VD-kommentar

Vill börja med att återigen tacka befintliga aktieägare för visat förtroende och hälsa alla nya investerare som tillkom vid nyemissionen i somras varmt välkomna till QuiaPEG!

Under sensommaren levererades den första sändningen av vår teknologiplattform Uni-Qleaver till det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (SNBio) enligt det avtal som vi undertecknade i maj. SNBio betalade avtalsenligt i juli USD 200 000 (cirka 1,9 MSEK) i utbyte mot att under en begränsad tid få utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av våra frisättningsbara aktiverade PEGs från Uni-Qleaver. Arbetet löper nu på och om utfallet är positivt har SNBio en exklusiv och tidsbegränsad option att förhandla till sig en licens för sin läkemedelskandidat.

Arbetet hos vår tyska samarbetspartner Celares GmbH, som har lång erfarenhet inom pegyleringskemi, går framåt. Uppdraget är att optimera en uppskalad process för produktion av Uni-Qleaver och QPG-1029, som är vårt modellprojekt för behandling av typ 2-diabetes och fetma. Det systematiska arbete som nu utförs på Celares kommer att leda till att vi både får en kostnadseffektiv tillverkningsprocess för Uni-Qleaver och en uppskalningsbar metod för tillverkning av QPG-1029. Materialet som tillverkas, ska användas för kommande studier i QPG-1029-projektet, exempelvis för utvärdering av multipel-dosadministrering i prekliniska modeller. För toxicitetsstudier och kliniska prövningar behöver substansen dessutom vara tillverkad enligt så kallad cGMP-praxis för att uppfylla de regulatoriska kraven. I takt med att arbetet fortskrider är det inte omöjligt att vi även erhåller kompletterande patenterbara resultat som i så fall skulle förlänga en redan omfattande och växande patentportfölj med ytterligare några år.

I slutet av juni presenterade vi positiva resultat från ytterligare en preklinisk studie av QPG-1029. Studieresultaten är nödvändiga för modellering av dos och doseringsintervall i kommande multipel dos-studier och så småningom toxicitetsstudier. Förberedelser pågår för de kommande studierna, och det känns mycket tillfredsställande att uppnå dessa viktiga resultat samtidigt som uppskalningsarbetet av QPG-1029 pågår för fullt hos Celares i Berlin.

Även om vårt huvudsakliga fokus ligger på QPG-1029 så har vi under våren, utifrån vissa på förhand specificerade kriterier, låtit utvärdera andra potentiella läkemedelskandidater som kan vara lämpliga att applicera Uni-Qleaver på. Arbetet har resulterat i initialt tre läkemedelskandidater. Vid laboratoriet i Uppsala har vi påbörjat arbetet med en av kandidaterna, och vi kommer inom kort att initiera ett externt samarbete för att öka utvecklingstakten med de två andra kandidaterna. Det blir spännande att nu påbörja den strategiskt viktiga och långsiktiga utvecklingsplanen för QuiaPEG genom att bygga upp en mindre men vass projektportfölj som stärker bolagets värde.

Under september deltog vi på ChinaBio-konferensen, som i år var virtuell. Vi knöt nya kontakter, samtidigt som redan etablerade kontakter underhölls. Parallellt med att skapa nya kontakter har även arbetet med att licensiera ut QPG-1029 i Kina fortskridit och intresset är stort för både teknologiplattformen och indikationsområdet diabetes, som växer kraftigt i Kina i takt med att välståndet ökar. Vi har en handfull potentiella licenstagare som vi för diskussioner med genom vår representant på plats i Kina. Förhoppningen är att sluta ett licensavtal för Kina inom en inte alltför avlägsen framtid, men vi vill inte ge någon tidsplan i dagsläget. Parallellt med diskussionerna i Kina, arbetar vi med att utveckla kontakterna med tidigare etablerade samarbetspartners utanför Kina, samtidigt som nya kontakter skapas. Corona-tider till trots medverkar vi vid olika virtuella internationella affärskonferenser. Intresset för Uni-Qleaver är stort och de pre-kliniska resultat som vi hittills har erhållit med QPG-1029 har genererat ett betydande intresse från både större och mindre läkemedelsbolag. I slutet av oktober deltog QuiaPEG på Bio-Europe konferensen.

För att ytterligare öka vår synlighet på marknaden tog vi i slutet av augusti steget upp till NASDAQ First North Growth Market. Detta var ett naturligt steg i bolagets utveckling, och vi har redan märkt av ett ökat intresse för bolaget och vi noterar samtidigt en större likviditet i aktien och att antalet aktieägare har ökat.

Ser fram emot att hålla er informerade framöver om kommande framsteg. Vill även passa på och önska er alla en fortsatt fin höst!

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 26 februari 2021.

Ladda ner Delarsrapport Q3 2020 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande