QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2021-02-26

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – december 2020. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.
Väsentliga händelser under perioden • Positiva prekliniska resultat erhålls för modellprojektet QPG-1029. Bolaget kunde i februari 2020 presentera positiva resultat från en preklinisk studie i modellprojektet QPG-1029 (en pegylerad variant av liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studien utvärderade de farmakokinetiska egenskaperna hos QPG-1029 efter intravenös och subkutan administrering i råtta.

 • Framgångsrik utveckling av analysmetoder för QPG-1029. Bolaget kunde i februari 2020 meddela att man i samarbete med ett välrenommerat globalt kontraktsforskningsbolag, Celerion AG, har utvecklat bioanalytiska metoder för QPG-1029 och den aktiva läkemedelssubstansen liraglutid.

 • Proof-of-Concept uppnås i preklinisk effektstudie. Bolaget kunde i februari 2020 redovisa en viktig milstolpe då Proof-of-Concept för QPG-1029 uppnåddes i en väletablerad djurmodell, en s.k. food intake modell.

 • Avtal slöts med det tyska kontraktsforskningsbolaget Celares avseende processutveckling och uppskalning. Bolaget slöt i april 2020 ett avtal med Celares GmbH om att utveckla en optimerad process som är lämplig för storskalig pegylering av läkemedel, baserat på QuiaPEGs Uni-Qleaver-teknologi, inklusive QPG-1029.

 • I maj ingicks ett avtal med det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (”SNBio”). SNBio betalade USD 200 000 (ca 1,8 MSEK) i utbyte mot att under en begränsad tid få utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av QuiaPEGs frisättningsbara aktiverade PEGs från teknologiplattformen Uni-Qleaver®.

 • Under maj och juni erhölls två s.k. ”Notice of Allowance” av det amerikanska patentverket (USPTO).

 • Patenten breddar och kompletterar QuiaPEGs patentportfölj, vilket innebär att patentportföljen därmed består av 16 beviljade patent inom sju olika patentfamiljer i USA, EU, Kanada och Australien. På den ordinarie bolagsstämman i juni beslöts att genomföra en företrädesemission som skulle, vid positivt utfall, tillföra bolaget ca 37,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

 • I slutet av juni presenterades ytterligare positiva resultat från en preklinisk studie i modellprojektet QPG-1029. Studieresultaten är nödvändiga för modellering av dos och doseringsintervall i kommande multipel dos-studier. Studien genomfördes efter optimering av syntesmetoden av QPG-1029 och utvärderade de farmakokinetiska egenskaperna efter subkutan administrering i råtta.

 • Under juli avslutades en kraftigt övertecknad företrädesemission som tillförde bolaget cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 5,6 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om cirka 2,8 MSEK). Företrädesemissionen innebar att aktiekapitalet ökade med 19 317 092,40 SEK genom emission av 21 463 436 nya aktier. Efter registreringen av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgick aktiekapitalet i QuiaPEG till 48 292 734,60 SEK fördelat på 53 658 594 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,90 SEK.

 • I samband med nyemissionen emitterades även teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande, teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4,skulle bolagets aktiekapital komma att öka med ytterligare högst 4 829 273,10 SEK genom utgivande av högst 5 365 859 aktier. Bolagets aktiekapital skulle därmed vid fullt utnyttjande av serie 2020/2021 TO4, uppgå till 54 615 708 SEK, fördelat på 60 684 200 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,90 SEK.

 • I mitten av juli erhöll och godkände bolaget anmälningar om konvertering av konvertibler av serien Konvertibel 2019/2021 till ett sammanlagt belopp om 3 999 996 kronor. Genom konverteringen emitterades sammanlagt 1 659 747 stycken nya aktier i bolaget till en teckningskurs om 2,41 SEK per aktie.

 • Bolaget meddelade i juli att bolaget avtalsenligt erhöll USD 200 000 (cirka 1,8 MSEK) från det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd.

 • Den 21 augusti upptogs bolagets aktier och teckningsoptioner till handel på NASDAQ First North Growth Market.

 • I oktober utsåg QuiaPEG, civilekonom Kajsa Grafström till ny CFO.


Väsentliga händelser efter periodens utgång • Teckningskurs för teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO4 fastställdes i januari till 1,20 SEK i enlighet med gällande optionsvillkor. Teckningsperioden inleddes 20 januari och pågick t.o.m. 17 februari 2021.

 • Bolaget meddelade den 22 februari att under teckningsperioden nyttjades totalt 5 129 700 teckningsoptioner, motsvarande 95,6 procent av alla teckningsoptioner, för teckning av 5 129 700 aktier till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillfördes QuiaPEG därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i QuiaPEG med 5 129 700 aktier, från 55 318 341 till 60 448 041 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 4 616 730,00 SEK, från cirka 49 786 506,90 SEK, till cirka 54 403 236,90 SEK.


Koncernen i sammandrag perioden oktober – december 2020 • Nettoomsättning för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 0 (0) KSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -6 120 (-6 225) KSEK

 • Räntekostnaderna uppgick till -544 (-583) KSEK

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6 663 (-6 808) KSEK

 • Likvida medel i koncernen uppgick till 8 588 (4 546) KSEK


Koncernen i sammandrag för perioden januari – december 2020 • Nettoomsättning för helåret 2020 uppgick till 1 861 (0) KSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -24 934 (-18 053) KSEK

 • Räntekostnaderna uppgick till -2 776 (-1 527) KSEK

 • Årets resultat efter skatt uppgick till -27 710 (-19 580) KSEK

 • Likvida medel i koncernen uppgick till 8 588 (4 546) KSEK


VD-kommentar


Verksamheten under det gångna året har varit relativt förskonad från negativa effekter av den pågående pandemin och vi blickar nu framåt mot en tid då sakernas tillstånd förhoppningsvis gradvis återgår till det mer normala.


Året inleddes med positiva nyheter då vi uppnådde prekliniskt Proof-of-Concept i modellprojektet QPG-1029, som är en förbättrad version av det befintliga läkemedlet liraglutid för behandling av diabetes och fetma. Studien utfördes av Gubra ApS, ett företag specialiserat på farmakologisk forskning inom diabetes och andra metabola sjukdomar. I studien jämfördes QPG-1029 med diabetesläkemedlen liraglutid och semaglutid avseende effekt på födointag och vikt i friska råttor (n=56). Till skillnad från de grupper som erhållit liraglutid och semaglutid bibehöll grupperna behandlade med QPG-1029 en statistiskt signifikant minskad viktökning jämfört med kontrollgruppen fram tills studiens slut. Studieresultaten visar att QuiaPEGs målsättning att utöka doseringsintervallet för behandling med liraglutid från ett dygn till en vecka är fullt möjlig vilket är en stor framgång för både vårt modellprojekt och vår teknologiplattform, Uni-Qleaver.


Under sommaren erhölls ytterligare positiva resultat från en preklinisk studie avseende QPG-1029. Studieresultaten är nödvändiga för modellering av dos och doseringsintervall i kommande multipel dos-studier. Studien genomfördes efter optimering av syntesmetoden av QPG-1029 och utvärderade de farmakokinetiska egenskaperna efter subkutan administrering i råtta.


I samarbete med med kontraktsforskningsbolaget Celerion AG lyckades vi under början av året med att utveckla bioanalytiska metoder för QPG-1029 och den aktiva läkemedelssubstansen i QPG-1029, nämligen liraglutid.


Under april slöts ett avtal med det tyska kontraktsforskningsbolaget Celares AG avseende processutveckling och uppskalning av både vår linker, Uni-Qleaver, och modellprojektet QPG-1029. Arbetet fortskrider väl och vi har kunnat bocka av viktiga milstolpar under arbetets gång. Förutom optimering av processen syftar arbetet även till att bereda större kvantiteter av QPG-1029 för de fortsatta prekliniska försöken. Avsikten är att substansen dessutom ska vara tillverkad enligt en produktionsmetod som inte nämnvärt kommer att skilja sig åt från den som vi kommer att använda i de fortsatta prekliniska försöken och den kommande kliniska prövningen.


I maj ingicks ett kommersiellt avtal med det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (”SNBio”) som betalade USD 200 000 (ca 1,8 MSEK) i utbyte mot att under en begränsad tid få utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av QuiaPEGs frisättningsbara aktiverade PEGs från teknologiplattformen Uni-Qleaver®. Arbetet pågår för närvarande och det blir spännande att få ta del av resultaten, som kan utmynna i en licensaffär.


Vår patentsituation förbättrades ytterligare under våren när vi erhöll två s.k. ”Notice of Allowance” av det amerikanska patentverket (USPTO). Patenten breddar och kompletterar QuiaPEGs patentportfölj, vilket innebär att patentportföljen därmed består av 16 beviljade patent inom sju olika patentfamiljer i USA, EU, Kanada och Australien.


Under juli avslutades en kraftigt övertecknad företrädesemission som tillförde bolaget cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Det var glädjande att nyemissionen övertecknades och att intresset för QuiaPEG är stort. I samband med nyemissionen emitterades även teckningsoptioner med lösen i februari 2021. Totalt nyttjades 5 129 700 teckningsoptioner, motsvarande en nyttjandegrad av cirka 95,6 procent, för teckning av 5 129 700 aktier till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs QuiaPEG därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader.


I samband med den framgångsrikt genomförda företrädesemissionen i somras beslöt vi att ansöka om att bolagets aktier och teckningsoptioner skulle upptas till handel på NASDAQ First North Growth Market. QuiaPEG upptogs till handel den 21 augusti. Vi har sedan i somras erhållit ett stort antal nya aktieägare och likviditeten i aktien har ökat vilket är positivt för bolaget. I oktober utsågs civilekonom Kajsa Grafström till ny CFO.


Även om vårt huvudsakliga fokus ligger på QPG-1029 så har vi under våren, utifrån vissa på förhand specificerade kriterier, låtit utvärdera andra potentiella läkemedelskandidater som kan vara lämpliga att applicera Uni-Qleaver på. Vid laboratoriet i Uppsala har vi påbörjat arbetet med ett nytt kandidatprojekt och det är vår förhoppning att vi fortlöpande kommer att kunna presentera resultat från utvecklingen. Arbetet är en del av vår strategiska inriktning med att bygga upp en projektportfölj som stärker bolagets värde långsiktigt.


Vi har under året varit aktiva på olika partneringkonferenser. Under september deltog vi på ChinaBio-konferensen och under oktober den årliga Bio-Europe konferensen. Arbetet med utlicensiera QPG-1029 i Kina fortskrider. Som tidigare meddelats har vi en handfull potentiella licenstagare som vi för diskussioner med genom vår representant i Kina. Planen är att sluta ett licensavtal för Kina inom en inte alltför avlägsen framtid, men i dagsläget kan vi ge inte ge någon tidsplan.


Sammanfattningsvis har vi gjort stora framsteg under året som gått och det är min fasta övertygelse att vi kommer att fortsätta med den positiva utvecklingen under 2021.


Nästa rapport • Årsredovisning för 2020 publiceras 25 maj 2021

 • Delårsrapport för perioden januari - mars 2021 publiceras 26 maj 2021

 • Delårsrapport för perioden april - juni 2021 publiceras 26 augusti 2021


Ladda ner QPHAB Bokslutskommunike 2020 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande