QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2017-11-01

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform, har beslutat om genomförande av en emission om 1 621 621 aktier riktad till svenska investerare. Emissionen genomförs till teckningskursen 1,85 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 14,7 procent av den genomsnittliga kursen under de föregående 15 handelsdagarna respektive ca 4,1 procent jämfört med stängningskurs den 30 oktober 2017.

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission i enlighet med det bemyndigande som beslutades på årsstämman den 29 mars 2017. Bemyndigandet gav styrelsen möjlighet att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som inom ramen för bemyndigandet skulle kunna emitteras respektive antalet aktier som skulle kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till skulle sammanlagt kunna uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Vid beslut genom bemyndigandet har styrelsen rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med bemyndigandet och att besluta om marknadsmässig emissionsrabatt.Styrelsen har beslutat om riktad emission till ett antal strategiska utomstående investerare och aktieägare i form av Gerard Dal, Jan Pettersson, Göran Källebo, Per Vasilis, Michael Mattsson och Gryningskust Holding AB.

 

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att ta in viktiga strategiska investerare, dels att lösa del av Bolagets befintliga brygglån i förtid samt att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

 

Nyemissionen medför att högst 1 621 621 aktier i Bolaget ges ut varvid Bolagets aktiekapital högst kan ökas från 18 917 310,60 kronor till högst 20 376 769,50 kronor. Antalet aktier kan högst ökas från 21 019 234 aktier till högst 22 640 855 aktier.

 

Emissionen medför, vid full teckning, en utspädning av befintliga aktieägare med ca 7,16 procent av röster och kapital. Utspädningen har beräknats genom att dividera antalet nya aktier med det antal aktier som maximalt föreligger efter emissionen. Vid full teckning tillförs Bolaget genom emissionen sammanlagt 2 999 998,85 kronor före emissionskostnader.

 


 

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com 

www.quiapeg.com

 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017, klockan 08:30.
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande