QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2020-10-14

Hösten har kommit på allvar, och det är dags att ge en uppdatering om framstegen i vår verksamhet, samtidigt som vi återigen vill tacka befintliga aktieägare för visat förtroende och hälsa alla nya investerare som tillkom vid nyemissionen i somras varmt välkomna till QuiaPEG.


Under sensommaren levererades den första sändningen av vår teknologiplattform Uni-Qleaver till det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (SNBio) enligt det avtal som vi undertecknade i maj. SNBio betalade avtalsenligt i juli USD 200 000 (cirka 1,9 MSEK) i utbyte mot att under en begränsad tid få utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av våra frisättningsbara aktiverade PEGs från Uni-Qleaver. Det kommer bli intressant att följa arbetet och så småningom få ta del av resultaten. Om utfallet är positivt har SNBio en exklusiv och tidsbegränsad option att förhandla till sig en licens för den specifika läkemedelskandidaten.
 
I våras undertecknade vi ett avtal med tyska Celares GmbH, som har lång erfarenhet inom pegyleringskemi. Celares uppdrag är att optimera processen för produktion av Uni-Qleaver och QPG-1029, som är vårt modellprojekt för behandling av typ 2-diabetes och fetma. Det systematiska arbete som nu utförs på Celares kommer att leda till att vi både får en kostnadseffektiv tillverkningsprocess för Uni-Qleaver och en uppskalningsbar metod för tillverkning av QPG-1029. Materialet som tillverkas, ska användas för kommande studier i QPG-1029-projektet, exempelvis för utvärdering av multipel-dosadministrering i prekliniska modeller. För toxicitetsstudier och kliniska prövningar behöver substansen dessutom vara tillverkad enligt så kallad cGMP-praxis för att uppfylla de regulatoriska kraven. I takt med att arbetet fortskrider är det inte omöjligt att vi även erhåller kompletterande patenterbara resultat som i så fall skulle förlänga en redan omfattande och växande patentportfölj med ytterligare några år.
 
I slutet av juni presenterade vi positiva resultat från ytterligare en preklinisk studie av QPG-1029. Studieresultaten är nödvändiga för modellering av dos och doseringsintervall i kommande multipel dos-studier och så småningom toxicitetsstudier. Förberedelser pågår för de kommande studierna, och det känns mycket tillfredsställande att uppnå dessa viktiga resultat samtidigt som uppskalningsarbetet av QPG-1029 pågår för fullt hos Celares i Berlin. 
 
Även om vårt huvudsakliga fokus ligger på QPG-1029 så har vi under våren, utifrån vissa på förhand specificerade kriterier, låtit utvärdera andra potentiella läkemedelskandidater som kan vara lämpliga att applicera Uni-Qleaver på. Arbetet har resulterat i initialt tre läkemedelskandidater. Vid laboratoriet i Uppsala har vi påbörjat arbetet med en av kandidaterna, och vi kommer inom kort att initiera ett externt samarbete för att öka utvecklingstakten med de två andra kandidaterna. Det blir spännande att nu påbörja den strategiskt viktiga och långsiktiga utvecklingsplanen för QuiaPEG genom att bygga upp en mindre men vass projektportfölj.
 
Efter att vi visat proof-of-principle, är tanken att identifiera en lämplig partner för den fortsatta utvecklingen. Samtliga kandidater är antingen ett existerande läkemedel på marknaden eller befinner sig i klinisk utveckling. Därmed minskas utvecklingsrisken väsentligt avseende bland annat effekt och biverkningar. Även utvecklingskostnaderna kommer med all sannolikhet att bli lägre än om kandidaten hade varit ett helt oprövat kort sett ur klinisk synvinkel. Därutöver har även arbetet inom antikroppskonjugat fortskridit och vi har även här kontakt med potentiella samarbetspartners för att på så sätt öka takten i utvecklingen.
 
För att möta den högre ambitionsnivån i bolaget har vi tack vare en förstärkt kassa även utvidgat kapaciteten vid laboratoriet i Uppsala. Vi har nyanställt personal och införskaffat ytterligare utrustning samt planerar för ett större laboratorium. Som nämnts tidigare har vi ambitionen att ha en slimmad kostym med kärnkunskapen in-house samtidigt som vi köper in tjänster vid behov för att därmed uppnå en större flexibilitet.
 
Under september deltog vi på ChinaBio-konferensen, som i år var virtuell. Vi knöt nya kontakter, samtidigt som redan etablerade kontakter underhölls. Parallellt med att skapa nya kontakter har även arbetet med att licensiera ut QPG-1029 i Kina fortskridit och intresset är stort för både teknologiplattformen och indikationsområdet diabetes, som växer kraftigt i Kina i takt med att välståndet ökar. Vi har en handfull potentiella licenstagare som vi för diskussioner med genom vår representant på plats i Kina. Förhoppningen är att sluta ett licensavtal för Kina inom en inte alltför avlägsen framtid, men vi vill inte ge någon tidsplan i dagsläget. Parallellt med diskussionerna i Kina, arbetar vi med att utveckla kontakterna med tidigare etablerade samarbetspartners utanför Kina, samtidigt som nya kontakter skapas. Corona-tider till trots medverkar vi vid olika virtuella internationella affärskonferenser. Intresset för Uni-Qleaver är stort och de pre-kliniska resultat som vi hittills har erhållit med QPG-1029 har genererat ett betydande intresse från både större och mindre läkemedelsbolag. I slutet av oktober deltar QuiaPEG på Bio-Europe konferensen.
 
Det är även noterbart att investerarnas intresse för framför allt life science-sektorn inte har minskat under den här oförutsägbara corona-tiden, vilket vi kunde konstatera när vi förstärkte våra finanser i somras. För att ytterligare öka vår synlighet gentemot investerare och andra intressenter tog vi i slutet av augusti dessutom steget upp till Nasdaq First North Growth Market. Detta var ett naturligt steg i bolagets utveckling, och vi har redan märkt ett ökat intresse för bolaget och vår spännande teknologi.
 
Vi har en diger agenda framöver och jag ser fram emot att uppdatera er om våra framsteg. Vill även passa på och önska er alla en fin höst!
 
Med vänliga hälsningar,

Marcus Bosson
Verkställande direktör

Ladda ner Nyhetsbrev oktober 2020 (PDF)

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande